Teks Pidato : TAJUK

TAJUK

:

PENDIDIK CEMERLANG PENJANA TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA

 BIsmillahirrahmanirrahim..Mahatma Gandhi pernah berkata :Jadilah sebahagian daripada perubahan yang ingin kamusaksikan di dunia ini.

Begitulah dominannya peranan seorang pendidikyang cemerlang dalammenjana transformasi pendidikan Negara.Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis,barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana,danseterusnya seantero dewan yang budiman.Assalamualaikum , salam sejahtera, dan salam satu Malaysia..PENDIDIK CEMERLANG PENJANA TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARABEGITULAH MAUDUK PEMBUKA BICARA.Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri Pelajaran Malaysia, pendidik Cemerlang ialah pendidikyang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajarankhususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran.Pendidik Cemerlang juga sentiasaberdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlangsecara berterusan. Kecemerlangan yang ada pada pendidik akan membawa perubahan kepadasystem pendidikan Negara.

 

Sidang dewan yang budiman,

Bingkisan wacana saya yang pertama berpaksikan pendidik Cemerlang ialah Pendidik yangmempunyai peribadi, kemahiran dan pengetahuan yang unggul.

 Pendidik cemerlang ialah pendidik yang mempunyai sahsiah yang terpuji, berketrampilan, danberpegang teguh kepada etika perguruan.Pendidik cemerlang jugamampu menguasai bidang kepakarannya, menjadi pakar rujuk,seterusnya berpengetahuan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi.Menurut Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Abd. Ghafar Mahmud"Guru bertindak sebagai pencetus dan penggerak kepada proses transformasi sistem pendidikannegara dalam usaha melahirkan generasi masa depan yang intelek, berdaya saing, berjati dirikukuh dan berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai sejagat,"Dengan adanya pendidik yang cemerlang ini, maka transformasi pendidikan Negara berjaya

dilakasanakan.Buktinya pada tahun 2010, bermulalah

kurikulum standard sekolah rendah

yang

kini sudah masuk tahun kedua. Program Memartabatkan Bahasa Melayu, Memperkasa BahasaInggeris (MBMMBI) berjaya direntas dan ibarat cendawan tumbuh selepas hujan, sekolahberprestasi tinggi kian membanggakan.Sidang dewan yang berwawasan,

 

Yang tidur, bangkitlah,Yang celik, bukalah minda,Mari bersama saya menyusuri wacana ke-2

PENDIDIK CEMERLANG, HASIL KERJA GEMILANG, KOMUNIKASI TERBILANG

Sebagai pendidik, perlulah berupaya meningkatkan hasil pembelajaran ke arah membangunkanpotensi pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Pendidik juga harus memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi serta berkemampuanmenyampaikan idea dan mesej dengan berkesan dalam pelbagai situasi.

Menurut dato seri Muhammad najib tun abdul razak, pendidikan di Malaysia memerlukan

pendidikyang mempunyai hasil kerja yang gemilang dan komunikasi yang terbilang bagi menggerakkantransformasi pendidikan Negara bertaraf dunia.Hal ini selaras dengan BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) yang bermatlamatmentransformasikan pendidikan Negara di peringkat global.Seandainya saya bertanyakan anda tentang kumpulan JOZAN dengan lawak tak kering gusimereka, Safee Sali yang tangkas beraksi harimau malaya, ROZITA CHE WAN YANG CANTIK

 

LAGI MENAWAN sudah pasti anda sedia maklum. Tetapi, adakah anda kenal nama-nama seperti:Amy Ng May Kay,Nur Adibah Mohd Hadzi, Nuradiza Rani dan Rohaizah Mohd FaijanDaniel Rajasingam Subramaniam ?Sudah tentu jawapannya TIDAK kerana mereka ini merupakan pelajar yang telah mengharumkannama Negara di arena antarabangsa. Amy Ng May Kay ialah pemenang pingat emas dalampertandingan APEC Future Scientist Conference.Nur Adibah Mohd Hadzi, Nuradiza Rani dan Rohaizah Mohd Faijan merupakan pemenangAnugerah Kedua Pengawal Pantai Amerika Syarikat

atas ciptaan Bum Minyak Asli

merekamanakala Daniel Rajasingam Subramaniam telah

memenangi hadiah utama AnugerahKesusasteraan Dublin untuk Remaja Malaysia 2011.Kehebatan mereka ini adalah hasil daripada pendidik cemerlang, hasil kerja pendidik yanggemilang, dan komunikasi pendidik yang terbilang. Lantaran itu, transformasi pendidikan Negarabertaraf dunia akan dapat direalisasikan.

 

LAGI MENAWAN sudah pasti anda sedia maklum. Tetapi, adakah anda kenal nama-nama seperti:Amy Ng May Kay,Nur Adibah Mohd Hadzi, Nuradiza Rani dan Rohaizah Mohd FaijanDaniel Rajasingam Subramaniam ?Sudah tentu jawapannya TIDAK kerana mereka ini merupakan pelajar yang telah mengharumkannama Negara di arena antarabangsa. Amy Ng May Kay ialah pemenang pingat emas dalampertandingan APEC Future Scientist Conference.Nur Adibah Mohd Hadzi, Nuradiza Rani dan Rohaizah Mohd Faijan merupakan pemenangAnugerah Kedua Pengawal Pantai Amerika Syarikat

atas ciptaan Bum Minyak Asli

merekamanakala Daniel Rajasingam Subramaniam telah

memenangi hadiah utama AnugerahKesusasteraan Dublin untuk Remaja Malaysia 2011.Kehebatan mereka ini adalah hasil daripada pendidik cemerlang, hasil kerja pendidik yanggemilang, dan komunikasi pendidik yang terbilang. Lantaran itu, transformasi pendidikan Negarabertaraf dunia akan dapat direalisasikan.

 

Sidang dewan penjana transformasi,Mari kita meneliti wacana saya yang ke -3PENDIDIK CEMERLANG, PENDIDIK BERWAWASAN, PROAKTIF DAN INOVATIFDalam hal ini, pendidik cemerlang seharusnya berupaya menjana idea baru dalam pelbagaibidang dan berkongsi idea bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Pendidik juga haruslahmempunyai inisiatif dan bersifat responsif dalam mentransformasikan pendidikan negara untukmendepani cabaran globalisasi.Menurut Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi mantan Perdana Menteri Malayasia yang kelimamengatakan bahawa warga pendidik perlulah berwawasan, proaktif dan inovatif serta sentiasaberada di barisan hadapan agar sistem pendidikan Negara dinamik dan progresif.Membaca , menulis dan mengira (3M) menjadi asas kepada pembentukan akademik seseorangpelajar. Dalam bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA pendidikan, bagi meningkatkan lagitahap penguasaan 3M,program Literasi dan Numerasi ( LINUS) telahdiperkenalkan.Sesungguhnya, program transformasi pendidikan yang telah dijalankan inimembantu murid-murid kearah penguasaan 3M yang lebih mantap.

 

Sidang dewan penjana transformasi,Mari kita meneliti wacana saya yang ke -3PENDIDIK CEMERLANG, PENDIDIK BERWAWASAN, PROAKTIF DAN INOVATIFDalam hal ini, pendidik cemerlang seharusnya berupaya menjana idea baru dalam pelbagaibidang dan berkongsi idea bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Pendidik juga haruslahmempunyai inisiatif dan bersifat responsif dalam mentransformasikan pendidikan negara untukmendepani cabaran globalisasi.Menurut Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi mantan Perdana Menteri Malayasia yang kelimamengatakan bahawa warga pendidik perlulah berwawasan, proaktif dan inovatif serta sentiasaberada di barisan hadapan agar sistem pendidikan Negara dinamik dan progresif.Membaca , menulis dan mengira (3M) menjadi asas kepada pembentukan akademik seseorangpelajar. Dalam bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA pendidikan, bagi meningkatkan lagitahap penguasaan 3M,program Literasi dan Numerasi ( LINUS) telahdiperkenalkan.Sesungguhnya, program transformasi pendidikan yang telah dijalankan inimembantu murid-murid kearah penguasaan 3M yang lebih mantap.

 

Buktinya ,menurutTimbalan Ketua Pengarah Pelajaran, Dr. Zahri Aziz,pencapaian Literasi danNumerasi meningkat kepada 85 peratus berbanding 64 peratus manakala kadar numerasimeningkat kepada 91 peratus berbanding 73 peratus pada saringan kedua dan ketiga selepasdiperkenalkan pada tahun 2010.Kejayaan ini dicapai apabila pendidik cemerlang, yang

 

mempunyai wawasan tinggi, proaktif dan inovatif dalam melaksanakan transformasi pendidikanNegara.

Leave a Reply