Contoh Pidato Sunda : | Biantara Nyrnkeun Jeung Narima

Biantara Nyrnkeun jeung Narima Calon Pangantn
Biantara Sesepuh ti Calon Pangantn Aww

Assalamualaikum Wr. Wbr.

Ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos nysakeun lolongkrang waktos kanggo simkuring, pikeun sasanggem dina ngabagakeun kulawarga calon pangantn pameget. Rupina teu aya deui kecap nu langkung anteb kanggo ngbrhkeun rasa bagja jero dada, iwal ti tasyakur binimah, ngagalindengkeun puji miwah sukur ka Alloh SWT, anu tos ngalungsurkeun pirang-pirang nimat kanggo urang sadaya; nimat iman, nimat Islam, nimat dipaparin jagjag tur waringkas, dugi ka dina dinten anu sakieu cangrana, insya Alloh urang baris nyaksni ngadahupna Jang Omad Kadaluwarsa ka Nng Siti Sapuratina.

Alhamdulillah, pangersa Bapa Naib ti Kantor Urusan Agama parantos sumping. Mangga Pa Naib, calikna di payun, supados simkuring langkung reugreug. Sumuhun, sabada nyukruk galur pancakakina mah, geuning sareng Bapa Naib th masih baraya. Kupungkur, simkuring kantos sakulah-sakolih sareng anjeunna di internaat, waktos sasarengan janten murid Sakola Normal. Kulan? Sumuhun, sans internt, in-ter-naat. Upami ayeuna mah teu bnten sareng asrama.

Ku ditepangkeunana sareng Bapa Naib, asa tambih ngandelan kayakinan, rhna perkawis jodo, pati, bagja sinareng cilaka mah anging Alloh Anu Uninga. Bapa Naib nemb ngaharwos, saurna, sanajan tos puluhan taun didamel di Kantor Urusan Agama, sanajan tos ratusan kali nyatetkeun anu pangantnan, nanging berekah dugi ka danget ieu masih knh nyorangan. Kulan? Sumuhun, di dieu saurna nyorangan soth, da di bumina mah aya nu ngarncangan.

Urang kantunkeun heula dongng Bapa Naib. Bad langsung ba ngawaler patalkan ti sesepuh calon pangantn pameget, bilih aranjeunna gantung dangueun, bilih teu sabar nganti walonan. Mangkaning nemb nyorang lalampahan sakitu tebihna, sageuy upami diulur ku waktu th. Pa md, kitu deui wargi-wargi sansna ti Kalimantan, Jang Omad th seja ditampi, sakali deui, seja ditampi binarung ku kabingahan.

Bapa Emed kalih Ibu, kitu deui wargi-wargi sadaya anu ku simkuring dipihormat,

Sanaos tos aya kedal ucap yn Jang Omad seja ditampi, nanging asa kirang payus upami sasanggem th dicagkeun dugi ka dieu. Angot nguping sasauran ti sesepuh calon pangantn pameget sakitu ngagebayna. tang-tang kaul w ieu mah, ngiring bingah ka nu bad pangantnan.

Upami disebat katempuhan buntut maung mah panginten kirang merenah, nanging kamari mah ditataharkeun pikeun biantara nampi calon pangantn th nya pun lanceuk pisan, Kang Among Suryabarata Kusumah. Nanging sabada dimut deui ku anjeunna, sok inggis bat dina waktosna. Bilih dumadakan geumpeur, malum nemb pisan bad diajar janten mitoha. Kalih perkawis tos aya babadiamian ti anggalna, upami nu nyrnkeun pangantn katingalna jangkung badag, seja dilawanan ku nu langsip ba. Nya simkuring anu katempuhanana, da rumaos pangbegangna.

Hadirin anu dipihormat,

Simkuring asmana kulawarga Bapa Among, kantenan ngarasa bagja binarung reueus, rhna anu dianti-anti ti kamari, ditungguan ti mangkukna, ayeuna teu burung cunduk. Sumuhun, ari melangna mah nataku, bilih aleutan ti Kalimantan kumaha onam di jalan, mangkaning saurna lalampahan ti Samarinda ka Bandung th dugi ka opat dinten opat wengi.

Nng Siti mah tos kantenan, guling-gasahan ti kamari knh. Bet ngimpleng nu lain-lain cenah, kumaha mun Jang Omad katiruk jajantung ku pramugari kapal cai, dugi ka bolay niatna. nggal ba dibeberah, masing yakin ck simkuring th, Jang Omad mah teu aya watek cunihin. Ayeuna mah, Nyai, geus teu jaman ngeleyed th. Jaman bruk-brak, jaman jujur, henteu sumput salindung. Na ari gantawang th pun lanceuk nyeukseukan, Ah-ah, naha ceuk saha Akang cunihin, ceuk saha Akang ngeleyed? kituna th bari muril-muril kumis.

Sumuhun, seja nguningakeun ba, wirh pun lanceuk mah ceplak pahang, upami sasauran th tara didingding kelir. Nu mawi, titip ba ka Jang Omad, teu knging soak upami engk Pa Among muncereng, da tos kitu pasipatanana. Teu knging inggis ku kumis, da hatna mah sakitu lahna. Nanging, apan ayeuna mah sans jaman Si Kabayan, tos kedah teu usum mitoha pasa sareng minantu th. Sans kitu, Kang Among? Sans saurna th.

Hadirin anu dipihormat,

Kantenan, kawitna mah Kang Among og teu kinten hlokna, basa uningaeun Nng Siti gaduh beubeureuh dina internt. Saurna th: Teu kaharti ari barudak ayeuna. Naon resepna bobogohan jeung nu teu puguh bungkeuleukanana, piraku rk ngagalntoran aksara? Jeung nu ngajirim w atuh Nyai, tuh aya Kang Dian, aya Cep Usman, Jang Dd, ngan ulah w ari jeung Ceu ti mah.

Kang Omad th nyaaheun pisan sanggem pun alo.

Nyaaheun kumaha, tepung g acan. Welh teu kaharti ku kolot mah, sakalian w atuh kawin th jeung komputer.

Ah, da kitu geuning pun lanceuk mah.

Nanging, saparantos panjonghok, geuning teu burung ngarepok. Reugreug simkuring th, najan jodona urang Kalimantan, tapi apan enas-enasna mah apan masih knh urang Sunda. Masih knh mak basa Sunda. Masih knh ngamumul budaya Sunda. Simkuring panuju pisan kana kasauran sesepuh calon pangantn pameget. Leres barudak th digedkeun dina jaman anu tos bda, nu disebat modren ta, nanging reueus naker upami masih mut ka titipan karuhun mah.

Hadirin anu dipihormat,

Pamaksadan Bapa md th geuning pertla pisan. Nguping niat anu sakitu ihlasna, sageuy upami simkuring sareng pun lanceuk ngamomorkeun. Perkawis Jang Omad anu magar seueur kakirangan, ah, da apan jalma mah teu aya nu sampurna. Tong boroning barudak anu nemb bad diajar rumah-tangga, dalah anu tos puluhan taun, sapertos simkuring, ari pacogrgan mah sok aya ba. Sawangsulna Si Nyai, eukeur mah ogoan, katambah babarian, belikan, teu sabaran, Jang Omad g langkung uninga panginten. Hapunten pisan upami Nng Siti kirang pangaweruh dina ngawulaan carog. Nyanggakeun ka Jang Omad kanggo ngalelempengna.

Sumpingna kulawarga Jang Omad anu magar teu nyandak munding-munding acan, teu janten mutan pikeun simkuring mah. Sanaos tadi ku simkuring katingal aya nu nyandak soang dua jodo. Ku kasumpinganana g, simkuring tos pirang-pirang ngahaturkeun nuhun.

Mugia sabada diwalimahan, Jang Omad sareng Nng Siti janten kulawarga anu runtut-raut sauyunan. Sing manjang laki-rabina, dipaparin putra anu solh, geusan ngahontal kabagjaan dunya rawuh ahrat.

Sakitu nu kapihatur.

Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum Wr. Wbr.

Leave a Reply