Pidato Persuasi :

Pidato Persuasi

Assalamualaikum wr.wb

Ingkang kawula hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Buluspesantren, ingkang kawula taati para bapak utawi ibu guru, tuwin konco-koncoku ingkang kawula tresnani. Puji dalah puji syukur konjuk pangayuning Gusti Allah SWT ingkang tansah paring kanikmatan soho kahormatan ngantos ing wekdal meniko saged kempal wonten ing griyo mriki sapertu ngawontenake Njaga Karesikan Lingkungan Sakitare .

Karesikan saged penting kagem kita sedoyo, kalih kita njogo karesikan ing lingkungan , saged numbuhake urip gesang kage kita sedaya. Salah sawijinipun cara kagem njaga karesikan ing lingkungan inggih puniko mbucal sampah wonten panggenanipun. Babagan meniko saged penting kagem kita sedoyo amarga biso njaga karesikan ing lingkungan. Amarga karesikan iku sabagian sekang iman.

Karesikan ingkang dilaksanakake khanti leres saged numbuhake rasa nyaman ing sakitare . khanti babagan ingkang saged ndadosake manfaat kangge njaga karesikan, inggih puniko urip dadi lewih apik, sehat, gawe kita ngrasakake nyaman. Nangking babagan ingkang sanes para murid mboten njaga karesikan ing lingkungan , tuladhanipun inggih puniko mbucal sampah sembarangan . hal meniko nunjukake kurang kesadaranipun njaga karesikan wonten awake tiang katha, kurangnya menghargai wonten ing lingkungan.

Dados siswo kudhune saged nerapake nopo artinipun njaga karesikan ing lingkungan sekolah. Toh, diwiwite saking babagan ingkang sederhana inggih puniko mboten mbucal sampah sembarangan. Mangga kita njaga karesikan ing lingkungan sekolah.

Semanten kemawon sakin kulo, sing nembe mbahas njaga karesikan ing lingkungan sekolah. Mbok bileh wonten anggen kulo matur,

Wassalamualaikum wr.wb

Anggitanipun Wihdah Widya Annisa

Kelas : XI IPA 1

No. : 33

Pidato Persuasi

Assalamualaikum wr.wb.

Bapak kepala SMA Negeri 1 Buluspesantren ingkang satuhu kinurmatan. Bapak/ibu guru tuwin karyawan SMA Negeri 1 Buluspesantren ingkang kinurmatan. Rencang-rencang kelas X, XI, XII ingkang tansah kula tresnani.

Saderengipun sumangga kita sareng-sareng dhereake puji syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring kanugrahan, dhateng kula tuwin panjenengan saengga ing siyang punika kita saged kempal wonten mriki kanthi wilujeng, mboten wonten alangan satunggal punapa.

Ingkang kalodhangan punika, kula badhe matur babagan Pengaruhipun Internet kanggo para pelajar . Internet menehi kathah manfaat kangge para siswa. Manfaat iku kabagi dados 2, inggih punika manfaat positif lan negatif. Manfaat positif internet inggih punika saget mgrewangi siswa nalika nggarap tugas, nggoleti informasi khanti cepet lan murah, uga saged nambah pengetahuanipun para siswa.

Mekaten ingkang saged kula aturake, mugi-mugi saged menehi manfaat kangge para siswa. Menawi anggen kula matur kirang tata krami utawi kathah atur ingkang mboten mranani kula tansah nyuwun agungin pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Anggitanipun Rizki Winarsih

Kelas : XI IPA 1

No. : 20

Leave a Reply