Teks Pidato Bahasa Jawa : Peresmian Gedung Sekolah Untuk Pendidikan

Dalam pendidikan gedung adalah hal penting dan Teks pidato  dalam bahasa jawa krama dibawah penting juga…

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek ingkang satuhu bagya mulya. Matur suwun sanget dhumateng juru pranata wicara ingkang sampun maringi wekdal dumateng kula supados ngatura-ken tanggap wacana pembukaan peresmian gedung SMP. Kados ingkang sampun karantam wonten ing rantaman adicara.

Kula minangka ketua Pembangunan Gedung SMP…………….

ngaturaken puja-puji syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung, saha ngaturaken panuwun ingkang kathah dhumateng Bapak-bapak. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek sadaya ingkang sampun paring sumbangsih kadarman ingkang arupi punapa kemawon, ngantos wujud Gedung SMP. punika mBoten kantun ugi kula ngaturaken gunging panuwun dhumateng pisungsung subsidi saking pamarintah pusat saha saking Bapak-bapak pejabat dusun. Kula atas nami ketua Panitia Pembangunan Gedung SMP…………, mboten saged ngaturaken punapa-punapa, pramila sagedipun namung ngaturaken pudya-puji pudyas-tuti mugi-mugi lelubering sih kantaman sedaya kalawan angsala piwales kanugrahaning Gusti Allah SWT. ingkang matikel-tikel.

Donga pudyastuti ugi katur dhumateng Bapak/Sadherek ……………minangka pemborong sarta andahanipun ingkang sampun kanthi tuwin raos tanggel jawab ingkang ageng saged mungkasi pembangunan gedung SMP. punika kanthi nengsemaken manah.

Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek ingkang kinur-matan. Kanthi sampun prapumaning bangunan gedung SMP punika, sampun kacekapan sedaya ldham-idhamaning masyarakat. Kanthi wontenipun gedung SMP. punika, putra-putri panjenengan saged ngangsu kawruh wonten ing gedung punika.

Gedung punika sanget migunani tumrap putra-putri kita ingkang lenggah ing bangku SMP. Putra-putri kita kedah saged ngangsu kawruh ing pawulangan lanjutan. Syukur bage saged ngantos dumugi Universitas, awit putra-putri kita punika “generasi penerus” minangka tunasipun bangsa. Pramila mangga sesarengan kita rawat gedung ingkang sampun sumadya punika. Awit njagi kelestarianipun gedung punika langkung awrat katimbang ngadani satunggiling bangunan.

Peresmian gedung punika samangke dipun adani dening Bapak… ingkang sampun kejibah kados ingkang sampun karantam wonten ing adicara.

Kula kinten cekap samanten kemawon tanggap wacana pam-buka saking kula, mbok bilih wonten kirange atur saha kirang trepsilaning tindhak-tandhuk anggen kula matur mawantu-wantu nyuwun sih lubering samodra pangaksami.

Akhirul kalam bilahit taufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun !.

Gedung untuk pendidikan yaitu sekolah dan jika anda membutuhkan pidato dalam bahasa jawa, teks diatas bisa membantu.

 

Leave a Reply