Teks Pidato Bahasa Jawa : Upacara Pemakaman Jenazah

Ini adalah teks pidato dalam bahasa jawa tentang perpisahan antara almarhum dengan dunia kehidupan atau upacara pemakaman jenazah yang dalam basa jawa krama adalah UPACARA PAMETAKING LA YON

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Kula nuwun, para penglayat kakung sumawana putri ingkang satuhu ambeg sadu budi.

Kula ingkang kajibah minangka wakilipun keluwarga………….

ingkang nembe bela sungkawa nandhang dhurita, ngaturaken puja-puji pudyastuti ing ngarsaning Pangeran ingkang Murbeng dumadi.

Para ahli waris kulawarga saking almarhum/almarhumah nga turaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng panje nengan sami ingkang sampun karsa ngrawuhi saha paring pakur-raatan upacara angkatipun suwargi almarhum/almarhumah…..

Sanesipun punika para ahli waris keluarga……………inggih

ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para sanak sedherek. pamong mitra tangga tepalih ingkang sampun Kanthi rila legawaning penggalih paring pambiyantu saha penyumbang ingkang awujud punapa kemawon tumrap upacara pakurmatan layon. Mugi-mugi sedaya sih kadarman saha amal kesaenan panjenengan angsala piwales kanugrahaning Gusti Allah SWT. ingkang metikel-tikel.

Ingkang kita suwun mugi-mugi arwanipun almarhum/almarhumah ……………angsala berkat rahmating Pangeran Ingkang Maha

Agung. Pinaringan jembar kuburipun saha pinanngan pajar margi-nipun saged lepas paranipun, dipun apunten sedaya kelepatan saha dosa-dosanipun.

Mugi-mugi sedaya kelawarga ingkang tinilar pinaringan manah ikhlas, rila saha narima mg takdir. Mugi-mugi pinaringan sabar lan tawakkal, pinaringan kekiyatan lahir batin anggempun nindakaken darmaning agesang.

Manungsa punika namung sadremi nglampahi. Amargi kita punika syektosipun namung titipanipun Pangeran ingkang sawanci-wanci kapundhut. Pramila kita namung saged sumarah wonten ngarsaning Pangeran.

Wasana mbokbilih nalika sugengipun almarhum/almarhumah ?:athah kelepatanipun, para waris nyuwunaken gunging panga-punten.

Rehning sampun dumugi titiwancinipun layon badhe enggal kaangekatan. kula siged samanten kemawon atur kula. mBok bilih wonten klenta-klintuning rembak kula nyuwun agunging pangaksama. Nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Leave a Reply