Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama : WILUJENG SEPEKENAN BAYI

WILUJENG SEPEKENAN BAYI adalah contoh pidato dengan menggunakan bahasa jawa krama, Bagi siswa-siswi republik Indonesia terutama yang bersuku jawa, bisa menggunakan teks dibawah ini untuk bantuan dalam belajar.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun. para pinisepuh ingkang kmabekten. Bapak-bapak, Ibu-ibu saha sadherek-sadherek sedaya ingkang dahat kinurmatan.

Sederengipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung, awit kula jumeneng wonten ngarsanipun panjenengan Sami. mboten nami ngirangi tata trapsila, ananging ngengeti kawontenan ingkang mekaten. Kula nun, keparenga sumela atur nggempil kamardikan panjenengan sekalian kalaipun saweg sekeco wawan pangandika.

Kula ingkang kajibah dados tetalanging tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung

sumawana putri, bilih saking kaparengipun Bapak………….

sekaliyan kula tinanggenah nglairaken raos pengaos ingkang mijil saking telenging manah.

Ingkang dingin Bapak …………. sekaliyan ngaturaken puji

syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung, dene saged kaleksanan angajangi pahargyan pawiwahan sepekenan

putranipun/ptra putrinipun ingkang angka……..Kaping kalihipun

Bapak………… sekaliyan mboten keupen ngaturaken pambagyasegeng rawuh dumateng para tamu kakung sumwana putri.

Bapak……….. sekaliyan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sami sampun kepareng

nglonggaraken wekdal sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. Bapak ………… sekaliyan rumaos karoban ing

sih sutresna ingkang sakalangkung ndadosaken bombong bebeg bingahing manah.

Kajawi saking punika Bapak……………… sekaliyan ngaturaken

sewu gunging panuwun ingkang tanpa upami tumrap sadaya ingkang sampun paring sumbangsih kadarman arupi punapa: bau – suku, rigen pratikel saha pisungsung ingkang maneka warni, ingkang tundhonipun damel ngengreng saha regenging pasamuan sarta cekaping kaperluan punika. Ingkang mekaten kalawan mugi-mugi Gusti Ingkang Maha Agung paring piwales ingkang skalang-kung cekap.

Wandene ingkang dados hajad-ujubing ing pasamuan punika,

syukuran sepekenan bayi awit Rikala dinten……..tanggai………

wulan…….. tahun………utawi surya kaping………tahun………Bapak

saha Ibu…………angsal kanugrahaning Pngeran pikantuk putra

ingkang mijil…………. wonten ing ……………… kanthi wilujeng

mboten wonten alangan satunggal punapa.

Awit saking berkahing Pangeran ingkang Maha Agung sarta saking berkah pangestu panjenengan sadaya, ingkang ibu tuwin jabang bayi tansah wilujeng nir ing sambekala sumrambah sagung para rawuh.

Putra/putri ingkang angka…………….. punika dening Bapak

……………..sekaliyan dipun paringi tetenger………….Kajawi

saking punika tambahing puja-puji pangastuti, mugi-mugi putra ingkang nembe mijil punika pinaringan berkah pangestuning Pangeran, mugi-mugi sageda murakapi dumateng tiyang sepuhipun, saged mikul duwur mendhem jero. Saged migunani dhateng masyarakat bebrayan, murakabi tumrap pembangunan, nusa, bangsa saha agami. Ugi sageda dados pandekaring bangsa.

Tumapaking pawiwahan punika saderengipun sampun

karantam tharik-tharik, ewondene taksih kathah tuna dungkaping tumindak.

Langkung-langkung tumrap atur pamboja krama sarta kiranging pangrengkuh anggenipun mapanaken, kajarag wontenipun papan saha kirang trepsilanipun anggenipun mapanaken.

Pramila ingkang makaten wan Bapak………………sekaliyan

mboten saged matur sanes kajawi muhung nyuwun lumunturing sih samodra pangaksama.

Wasana minangka tutuping atur, mbok menawi wonten thi-thaling rembag saha kirang trepsilaning anggen kula matur awit kirange seserepan kula, saha kirang titi tata pratitising atur tetemba-ngan, kersaa para rawuh anglunturaken samodra pangaksama. Akhirul kalam, bilahit taufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh diatas bisa anda gunakan untuk belajar bahasa jawa krama, terutama dalam membuat pidato yang akan disaksikan oleh orang banyak di depan panggung.

Leave a Reply