PIDATO PERPISAHAN BAHASA JAWA

PIDATO PERPISAHAN BAHASA JAWA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.

Para kanca, siswa-siswi SMP N 1 TRUCUK ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun.

Kula siswa kelas 9A ingkang mewakili kanca-kanca kelas 9 ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakanca dangunipun tigang warsa dateng pawiyatan menika, matur suwun sanget kulo piambak kalian wakilipun sedoyo rencang aturaken kagem bapak ibu guru.

Kula sakanca inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakanca saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kula sakanca. Ugi nyuwun dongo supados kula sakanca saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bongso lan negara. Sejatosipun kula sakanca kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika.

Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 7 lan 8 kususepun kagem kulo piyambak supados sinau ingkang sregep, supados saget wujudaken cita-cita nipun ugi dados lare ingkang lanthip slamet ndonyo akhirat amin.

Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakanca kagungan sisip sembering. Ingkang klenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kemawon. Kula aturaken matur sembah suwun.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Nama: Riky Setiyawan

No: 22

Kelas: IX A

Nama: Riky Setiyawan

No: 22

Kelas: IX A

TEKS PIDATO BAHASA JAWA

Assalamu’alaikum wr. Wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak – Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang – rencang kelas 9 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan sak manika.

Kula, wakil saking rencang – rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Bapak / Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa.

Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang – rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Bapak / Ibu guru amargi wonten ing tigang warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi – mugi Bapak / Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang – rencang.

Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang – rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang – rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.

Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.

Wasslamu’alaikum wr. Wb

Nama: Adnan Tri Setyawan

No: 13

Kelas: IX C

Nama: Adnan Tri Setyawan

No: 13

Kelas: IX C

Leave a Reply