Naskah Teks Lomba Pidato Basa Jawa

Kados sampun kita mangertosi bilih ing samangke, Indonesia anggadahi tatkrami ingkang adiluhung,ugi asring kasebat budaya katimuran. Masyarakatipun grapyak sumanak, sami guyup rukun, remen tetulung sarta mituhu dhumateng para pinisepuh. Ananging sedaya menika, sampun wiwit kagerus dening era globalisasi dalah modernisasi. Pangrembakaning budaya manca ingkang kabeta dening kemajenganing jaman, andamel para kadang mudha kados kecalan jatidiri. Pribadinipun mingsad mingsed, mulur mungkret, ewah gingsir. Lha menika, ingkang ndamel para mudha dados nglirwaaken subasita saha tatakrami. Cobi, dipun penggalih malih, menawi wonten dalem, rencang-rencang basa boten kalih bapak ibu? Lajeng menawi dipun dawuhi, suwolo rumiyen menapa enggal-enggal dipun lampahi? Rak boten ngentosi Ibu duko rumiyen to?

Kadang mudha ingkan kula tresnani.

Sampun jamak limrahipun, bilih kita sedaya minangka putra wayah, kedah tansah asung pangabekti dhumateng Rama saha Ibu. Agami ndhawuhaken bilih ridhonipun tiyang sepuh menika inggih ridhonipun Gusti Allah. Artosipun, menawi tiyang sepuh boten ridho, Gusti Allah nggih boten ridho. Pramila, menapa kemawon ingkang badhe kita lampahi, kedah matur saha nyuwun pangestu dhumateng tiyang sepuh.

Semanten ugi dhumateng bapak dalah ibu guru. Awit bapak dalah Ibu guru ageng sanget labuh labetipun tumrap kita sedaya. Kanthi lila legawaning penggalih, paring pambiyantu nggulawentah dhumateng para siswa, amrih dados putra saha putrid ingkang ing tembe saged tanggel jawab, mikul dhuwur mendem jero kulawarganipun, saengga saged asung bekti dhumateng bangsa saha nagari.

Ananging kita mangertosi bilih samangke, solah bawa saha tindak tanduk para mudha sampun tebih saking tatakrami. Pramila, boten mokal bilih polah tingkah lare samangke ndadosaken jiwa ingkang brangasan, tegel, saha mentalan. Kathah pawartas saking kalawarti ingkang nggambaraken tindak tanduk saha solah bawa para mudha ingkang ndamel kuciwa. Tuladhanipun sampun kathah sanget, kados ta, para muda ingkang boten anggadahi raos pekewed rikala nembe pacangan. Wusana, boten saged ngrampungaken anggenipun ngangsu kawruh wonten pawiyatan. Kathah pawartas ugi ingkang nyebataken para mudha ingkang sampun kejiret donyaning narkoba. Wonten ugi, ingkang ndamel geng utawi kelompok, kados ta geng motor saking Bandung.

Pramila piwulang ing babagan subasita saha tatakrami, kedah enggal dipun paringaken tumrap para mudha wiwit samangke. Ing pangajab, benjangipun saged dados patuladhan tumrap generasi salajengipun. Mila, mangga sami-sami nyenyuwun dhumateng Gusti ingkang maha Agung, mugi-mugi kita sedaya sami tansah dipun jagi dening Allah SWT., saking tumindak ingkang nerak ajaranipun agami.

Wasana cekap semanten atur kawruh babagan subasita saha tatakrami, bilih wonten atur kawula ingkang boten kepranan ing penggalih panjenengan, kersaa panjenengan paring agunging samudra ing pangaksami.

Leave a Reply