PIDATO 2 : Nama NUR HARTANTI

Nama: NUR HARTANTI

No: 29

Kelas: 1X H

PASRAH TEMANTEN

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Dhumateng para pinisepuh , sesepuh ingkang kula bekteni.

Dhumateng para tamu kakung saha putri ingkang kula hormati

Dhumateng kadang wredha , mudha ingkang kula tresnani.

Saderengipun sumangga keparenga panjenengan sedaya kula dherekaken saha keparenga kula dherek ngunjukaken raos puji syukur konjuk Gusti ingkang Maha Agung, jalaran ngantos ing titi wanci menika panjenengan sedaya lan kula taksih di pun paring kabagaskwarasan .

Salajengipun kula minangka talang basa saking Bapak H. Hadi Kusuma sekaliyan ing sukarena Rt.03 Rw.04 Desa ngapurancang kecamatan Sabardrana keparengna kula matur dhumateng Bapak H. Slamet Riyadi ingkang hamengku gati lumantar Bapak Sudarmo.

Ingkang sepisan, kula ngaturaken salam wilujengipun Bapak H. Hadi Kusuma dhumateng Bapak H. Slamet Riyadi kanthi atur pandonga hayu Assalamuallaikum wr. Wb.

Ingkang kaping kalih, ngaturaken panganten kakung putra jalu bapak H.Hadi Kusuma inggih Bagus Adi Kusuma kanthi panyuwun, mugi kapanggihna kaliyan Rara Sinta Lestari putra pawestri Bapak H. Slamet Riyadi sekaliyan.

Ingkang kaping tiga, sasampuna ing mangke tatacara saha upacara pahargyan sampun pari purna kula sapangiring panganten kakung keparengna nyuwun pamit , nyuwun pangestunipun Bapak H.Slamet Riyadi sekaliyan saha kulawarga.

Wasana cekap semanten atur kula, kula nglenggana anggen kula matur tamtu kathah kekiranganipun, langkung-langkung ing bab suba sita saha tata krami, mila kula tansah nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamuallaikum Wr.Wb.

Leave a Reply