Kumpulan Pidato Islami : Kum Mpulan P Is Slami Dira Angkum

Kum mpulan P Pidato Is slami dira angkum oleh GudangMateri.com m Kum mpulan P Pidato Isla
ra lain : P Pidato da alam ran ngka mem mperinga ati 1 Muharom (T Tahun Ba aru Islam)
ngka mempering gati Maul lid Nabi (12 Rabiul Awal) A P Pidato pa ada Hari Raya Ha aji
n ngka mem mperinga ati Isro’ M Mi’raj Na abi Muhamm M mad saw (27 Raja ab) P Pidato da a
ut Bulan Ramadhan P Pidato da alam Aca ara Mem mperingat ti Nuzulu ul Qur’an n P Pidato
a Halal l Bihalal Idul Fitri i P Pidato da alam ran ngka mem mperinga ati Hari P Pendidik
nal (2 Mei) P Pidato da alam ran ngka mem mperinga ati Hari K Kartini (2 21 April) P P
i k kepada K Kedua Or rang Tua

1 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidat to dalam rangka Memperin M ngati 1 M Muharom m (Tahun n Baru Islam)
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu serta saudarasaudara s sekalian yang g saya horma ati. Patutlah pa
ucapkan tahm mid dan tasya akur kehadir rat Allah SWT T karena

hanya a dengan rahmat, hidayat, serta ina ayatNya, kita a semua dap pat berkump pul di majli
k mendenga ceramah dalam rang memper k ar gka ringati 1 Mu uharom, yan lazimnya dise
dengan tahun baru Islam. nya am ada gan Selnajutn sholawat serta sala semoga tetap
epa junjung Nabi

ammad saw karena dari beliaulah k semua dapat menge kita d etahui akan ajaranajara
Muha sehin ngga kita dap pat membeda akan mana jalan yang lurus dan man na jalan yang salah.
lian yang g berbahagia. Pada saat t ini kita sem mua tengah memperinga ati hari besar Islam
h h karena

atutlah kita bersyukur kepada Allah SWT karena a kitamasih diperkenank kan oleh Alla ah un
apat t menikmati i apa yang te elah diberika an olehNya di muka bumi ini. Deng gan memasuki
embua kita sadar bahwa um kita tela bertamba dari satu tahun menjadi dua at mur ah
ya 17 tahun men njadi 18 tah dan beg hun gitulah seter rusnya. Akan tetapi, n tahu
e harus slah kita sad pula bah dari hwa dengan bertambah n hnya tahun, maka akan se
t tahun tu kesem mpatan kita dalam menc cari atau ber rbuat amal s soleh. Dan d dengan mem
baru ini hendaknya kita m mengoreksi akan hasilh hasil perbuat kita di m tan masa
lalu at pada tau n h silah diri kita masingma a asing dengan kaca mata agama. n
lah kita tinggalkan. Koleks Kita buat neraca atau perba a andingan sel lama satu ta
ang t telah kita tin nggalkan itu banyak u perbu uatan yang melanggar s sayriat Isl
kah banyak perb m buatan yang diridloi ole Allah. g eh Kalau seandainya selama sa ta
tinggalka itu banya amalana u a atu ita an ak amalan baik, hal itu , menu unjuka
gkat keimanan kita semakin bertambah. Begitu p pula sebalikn nya, bila

2 O Oleh Yuda Ku urniawan

selam ma satu tahun yang itu ba anyak amala an jeleknya, m maka tentun nya kita harus lebih m
eima anan kita. ekalian yang g berbahagia. Hadirin se Dengan b bergantinya tahun baru
uat umur r kita menjadi bertamba ah, maka

dari umur ya ang ada itu d dengan amalanamalan a atau aktifitas s yang sesuai i dengan guna
rma ag gama, dan it tulah sebaik baiknya tindakan manu yang ce usia erdik. Sesuai
hadit ts Rasulullah saw : Sebaikb baiknya manusia adalah orang yang panjang umu urnya
nnya dan sejelekje eleknya manusia ad dalah yang g diberi umur panjang dan n jelek

amalanny ya(perbuatan nnya). (HR.A Ahmad) Berangka dari hadits tersebut, marilah ki da
am m at , ita memperingat hari besa Islam, ti ar

utam manya tahun baru hijriah yang tepa atnya pada tanggal 1 M Muharom ki koreksi
ita d perba anyak meng gumpulkan a amalanamalan yang bag gus. Itulah m makna sebenar
lam acara memperingati 1 M Muharom ini i. Demikian n sambutan d dari saya. Mudah mudah h
a sampa aikan ini ber rmanfaat

kita semua. A Amin ya robbal `alamin. bagi k Terimaka asih atas perhatiannya, m mohon maaf
lah kata a dan kekhila afannya.

rul kalam, uu ushikum wan nafsii waiyy yaaya bitaqw wallohi, wass salamu `alaik kum warohm m
i Akhir waba arokaatuhu.

3 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidat to dalam rangka Memperingati Maulid Na M abi (12 Ra abiul Aw wal)
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu serta saudarasaudara s sekalian yang g saya horma ati. Tiada sep
ng pa pun atut kita uca apkan pada kesempatan ini kecuali ucapan n i

tahm dan tasya mid akur kehadir Allah SW karena hanya dengan rahmat se rat WT, n er
atNya kita semu masih dit ua takdirkan ole Allah ber eh rjumpa deng bulan Ra gan a
n dimana di dalam ni, d bulan n Rabiul awa al itu lahir lah Nabi besar Muhamma ad saw, ya
ni kita semua orang Islam teng memper g gah ringati hari l lahirnya atau yang lazim
m ebut dengan mauled Nabi (muludan). Selanjutn nya semoga k kesejahteraa an dan kesel
tap tercurahka an kepada ju unjungan

d na a pat lim Nabi Muhammad saw, karen dari ahlak beliau kita semua dap menjadi
ang i, karena ahl lak yang di p pancarkan dari beliau ad dalah merup pakan kandungan atau ce
dari A AlQur’anul Karim. Begi juga kesejahteraan dan keselam itu d matan dilimp pahk
para ada kelua arganya, para a sahabatnya a, dan semua a orang yang g mengikuti p petunjukn
rin se ekalian yang g berbahagia. Kita semu ua sekarang berada di bu ulan Rabiul awal. Denga
lan Rabiul l awal ini

semua umat Islam diingatkan oleh s t suatu peristiwa yang besar nilainya, yakni la
nya kita s kita Muhammad saw di mu bumi in dengan membawa se uka ni m eperangkat
Islam, ngga yang as salnya kita h hidup di alam kegelapan atau kekufuran menuju hidu
terang m n u g sehin benderang yakni agama Islam m. Sebelum N Nabi Muham mmad lahir di
nan ke ehidupan yarakat Arab semerawut banyak ya menyem b t, ang mbah berhala patung,
aum wanita telah di masy perbu udak oleh la akilaki, yang lemah ditindas oleh yang
gitula seterusny Akan g y dan ah ya. tetap setelah Islam datang yang dibaw oleh Nab
ad saw, maka berubahlah sedikit pi, wa d a h demi sedikit tat tanan adat kehidupan
, dari tindas m d menindas m menjadi saling asuh gasuh, dan saling bantu membantu,
anya dipersam makan kedudukannya meng kaum lakilaki, tidak ada ant m tara satu sam la
ma muanya sama, baik yang kaya, miskin. Akan g

4 O Oleh Yuda Ku urniawan

tetap yang menj pi jadi tolak uk atau sta kur andar kebaik seseoran di hadapa Tuhanny
dalah kan ng an a kadar r taqwanya k kepada Allah h SWT. Hadirin se ekalian yang g
m kita mempe eringati hari lahirnya Na Muhamm saw ata Maulid Na yang i abi mad au

enting ialah kita harus m memetik hikmah dari pe eristiwaperistiwa yang pernah dia
i terpe Nabi, termasuk d dalamnya mencontoh atau mene , di h eladani akhla akakhlak
au yang suci atau akhla akul karimah. Janganlah kita di dalam m memperingati Maulid Nab
ya, b berpesta pora tapi kita melupakan tuju uan utama pe eringatan itu u sendiri. Allah
kan bah hwa pada diri Rasulullah saw terdapa at akhlak yan ng mulia,

sekaligus menjadi panutan ba agi orangora ang yang me enginginkan b bertemu Alla ah.
sungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik ah dan (keda atangan)
aitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Alla QS. AlAhzab : 21) dan dia banyak menyebut All
rbahagia. Hadirin se Sebenarn akhlakakhlak Rasulu nya ullah saw ya menjadi sumber pan
alam meniti ang m

hidup di dunia in untuk men p ni nuju hidup d akhirat ba di anyak sekali. Dan meng
ramah dalam acara a mempering gati Maulid N Nabi ini akan disampaikan oleh Ustad d. Rahman
nya. Demikian n sambutan d dari saya, apabilaada kur rang lebihnya a mohon ma aaf yang seb

rul kalam, wa assalamualai ikum warohm matullohi wa abarokaatuhu. Akhir

5 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidato p pada Hari Raya Ha aji
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. . Patutlah kita b
ni menguc capkan tahm mid dan tasyakur kehadir rat Allah SWT, dimana Dia senantiasa m mencur
ayangnya, nikmat serta hida ayatNya kep pada kita ua, k am, us i semu sehingga kita
g memeluk agama Isla sekaligu pada hari ini kita semu bisa mel ua laksanakan perintah
ntah Allah termasuk saudarasa h, audara kita ini bisa melaksanakan rukun Islam ya ang
tu ibadah h haji. Sholawat serta salam semoga t t m tetap tercura ahkan kepad junjunga
Muh da hammad sawkarena dari beliaulah kita semua dapa at mengetah hui ajaran aja aran Isla
baik kbaijnya ngga kita bisa a membedak kan mana ses suatu yang h haq dan mana sesuatu ya a
Kaum mu uslimin musli imat yang dimuliakan ole eh Allah. Kita seka arang berad di bulan
ah, pada bulan ini saudara da asaudara kita yang mampu ekonominya, mamp fisiknya
rada di kota s suci Mekkah guna men h nunaikan gilan Illahi rukun Islam y yang ke
badah haji, sem a moga ibadah haji yang se edang di pangg kerjakan oleh saudarasa
m dan sea ara man agama itu m menjadi haji yang mabru suatu ur, an manfaat b bagi d
i, kelua arga, lingkun ngannya, dan n masyarakat t luas. yang membuahka Mereka s saudarasau
a kita ber rada di Mekkah sama se eperti kita m menggungkan n kalimat emahasucika Allah, me
esark Allah, se kan ekalipun keb beradaan Allah, membaca talbiyah, me eka attingkat.
ana tidak ada perbed daan antara yang miskin dengan yang kaya, n mere bertingka yan
t ma aupun bawa ahan, tidak a raja dan hamba, semuanya ada ada n alah hamba Allah
hon petunjuk, mohon a ampunan da an menunjuk kkan kecintaan serta dloif, yang sama ndukan s
asa. ketun Dan bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat yang tidak dan belum me
ibada ah haji adalah wajib bern niat untuk me enunaikan ru ukun Islam yang kelima ini. Hadir
ang g berbahagia.

6 O Oleh Yuda Ku urniawan

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kel limay itu ada alah kewajib ban atassetia ap orang
ampua an disini mel liputi tiga asp pek, yaitu : 1. Mam mpu atau cu ukup ongkos snya (ONH
ik bagi yang berangkat maupun kelua arga yang dit tinggalkan 2. Kuat fisiknya (seh hat
a) 3. Aman n dalam perjalanan Dan juga ibadah haj itu hanyal diwajibk sekali da a ji
lam seumu hidup, selebihnya ur sunna at. Hal ini da apat difaham mkan dari stau hadits ya
tk kan oleh Ibnu u Abbas oleh h Ahmad dan N Nasa’I sebega ai berikut, ya ang artinya : Rasu
rkata : wa ahai sekalia manusia ! Diwajib an a bkan kepada kamu a melaksanakan ibad
S Seorang saha abat yang bernama Aqr bin Habis bertanya : apakah ra’ s : setiap p t
ulullah ? Nabi menj jawab : kalau saya katak kana ya, mak ka hukumnya a mnjadi wajib b. Dan
(tiaptiap tah hun), kamu t tidak mampu u mengerjaka annya. Wajib b haji itu satu kali sa
siapa yang meng gerjakannya lebih dar sa kali, ma yang selebihnya atu aka uanya) it
la an sunat. (kedu Hadirin se ekalian yang g berbahagia. Sekali lag gi marilah kit ta berd
lah, semoga saudarasauda ara kita yang g saat ini menjalankan ibad dah haji di ta anah suci
oleh haji yang mabrur, dan sepu ulangnya dari t tanah suci m mekkah men nung ke kam mp
ya masingmasing dapat mem mberikan damp yang positif di tenga pak ahtengah ke elua
ngkungann dan mas nya syarakat umu Dan um. juga t tidak lupa oleh Allah marilah kita ber
at ini ya ang belum ditakdirkan ol leh Allah pergi ke kota suc mekkah u ci untuk dapat
aikan iba adah haji tah depan. Amin ya hun al `alamin. robba Demikin pidato/sam mbut
aya, mu udah mudah han apa yang saya sampaikan berke enan di hati para hadirin sekalia
g gi para pribad di sendiri. Terimaka asih atas se egala perhat tiannya dan mohon ma a
da kekhila aaf afannya. Akhir rul kalam, uu ushikum wan nafsii waiyy yaaya bitaqw wallohi
salamu `alaik kum warohm matullohi waba arokaatuhu.

7 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidat to dalam rangka Memper ringati Is sro’ Mi’ra aj Nabi M Muhamm mad saw (27 Raja ab)
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. . Pertama tama
enguca ah apkan tahmi dan tasya id akur kehadir Allah rat SWT karena kita semua pada
ih diperkenankan oleh A Allah untuk h hidup di mu uka bumi ehingga pada a saat ini kita a d
mpat di sini, dalam rangk kamemperin ngati hari ini, se besar r Islam, Isro’ Mi’raj Nabi Mu
m ada gan Selanjutn sholawat serta sala semoga tetap tercurahkan kepa junjung Nabi M
mmad saw karena da beliaulah kita semua dapat me w ari a engetahui aj jaranajaran
in ngga kita dap pat membeda akan mana s sesuatu yang g haq dan ma ana sesuatu y yang bathil.
alian yang g berbahagia. Kita semu pada saat ini telah b ua berada di bulan Rajab,
lan Rojab ini ada b satu peristiwa ya tidak bo ang oleh dilupak oleh set kan tiap
sia, utam manya adala umat ah m itu sendiri, karena pada bulan Raja ab itu terjadilah pe
an ng pernah dijalankan Islam oleh Rasulullah pada abadab bad yang silam yairu Isro’ ‘ Mi’r
ah SWT. Menurut arti bahasa Isro’ itu b a berarti perja alanan di m malam hari. Ak
a pi syari’ ‘iyah isro’ ad dalah perjalanan malam hari yang dilakukan ol Rasululla s
dil m leh ah Haram m (di Mekka ah) menuju k ke Baitul Maqdis (di pale estina) yang penuh
ia dan keaja aiban. Hal ini telah dijelas skan oleh Allah dalam Al Quran AlIs sro’ aya

8 O Oleh Yuda Ku urniawan

Artinya : Maha su Tuhan y uci yang telah memperjala ankan hamb baNya (yak Nabi kn
) pada ma alam hari, dari masjidil Ha aram sampai masjidil Aq qso, yang kami berk di sekit
upay Kami perlihatkan tandatanda ke ya ebesaran Kami kepa adanya. Sesungguhnya Allah Ma
engar da an Maha Me elihat. Sedangka Mi’raj me an enurut arti bahasa yaitu jenjang na
k. etapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah saw dari Masjid Aqso di Baitul Maq
enempuh angkasa w dil dis, khirnya samp ke suatu tempat yan paling tin pai u ng n
idratul Muntaha, M luar, sehingga ak u ang tidak m mungkin di c capai oleh manusia
ajuan teknolo yang m ogi suatu tempat ya bagai imana pun canggihnya kecuali ol a leh
Muhammad saw. Disitulah Rasulullah saw M mene erima langsu ung dari Allah h SWT tentang
a waktu, yan ng harus dikerjakan oleh hnya dan seluruh umatnya. Hadirin se ekalian yang g b
ujuan p pokok dari d Isro’ Mi’ra kan Nabi Muhammad saw ini ad di aj d dalah dalam
p mu usibah atau c cobaan serta a siksaan member kekuatan batin bagi Nabi Muhammad saw t dar
h Islam sejak s sepeninggal Abu Thalib, Abdul Muth halib dan yang datangnya d tersayangn
dija ah, dalam m memperjuang gkan citacita a luhur, men ngajak seluruh umat istri t manu us
eriman kepada Allah SWT T di dalam naungan Islam m. Hadirin se ekalian yang g berbahagia.
perhatikan peristiw waperistiwa di atas maka di dalam kita memp m peringati Is’ra
a yang terpenting bagi kita untuk men g g ngambil hik kmahnya yaitu, kita an kuat
serta ketaqwaan k kepada Allah dan kepada Nabi h mempertebal da memperk ammad saw Di
ng itu kita har menjalan w. rus nkan perinta Allah yait solat lima waktu. ah tu a
rin sekalian y yang berbahagia. Demikian n pidato dari i saya dalam m rangka mem mperingati
ar Isl lam Isra’ Mi’ ‘raj yang terjad di pada tanggal 27 Rajab ini. Terimaka asih atas s
n mohon maa atas segala kekuarangan dan af kekhi ilafannya. billahit tauf fiq walhi
wassala amu `alaiku um warohm matullohi Akhirul kalam wab waba arokaatuhu.

9 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidato o dalam Menyam mbut Bulan Roma adlon
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. . Puji syuk maril
an kehadir Allah SW karena d kur rat WT dengan rahm dan mat nikmatnya kita se emua m
mukan olehNya di bulan suc ci, bulan yan ng penuh ber rkah dan lon. penuh ampunan, yaitu b
a am ada gan Selanjutn sholawat serta sala semoga tetap tercurahkan kepa junjung Nab
ammad saw karena dari i beliaulah kita semua m mengetahui a akan ajaranajaran Islam m deng
nya sehin ngga kita bisa a membedak kan mana yang haq dan m mana yang b bathil. Hadirin se e
bahagia. Sebentar lagi kita aka an bertemu d dengan bulan n suci Romad dlon, dimana a seluru
m dimana saja berada diwajibka an untuk mengerjakan ib badah puasa. . Bulan Romadlon adalah
ulia, bulan yang s suci yang pe enuh dengan n rahmat dan a ampunan Allah SWT. Un ntuk
a sam mbut bulan Romadlon ini dengan hati yang h ikhlas dan rasa g s, gembira yan
g alam, karena bulan Romadlon adalah bulan pan amal a nen kebaj jikan untuk b bekal
rat kelak. Dalam se ebuah hadits s Rasulullah saw telah m menyatakan, bahwa duni ia itu ad
mena ahan sebagai lading bagi akhirat. Sab bda Rasulullah saw ini me enunjukan at tau menggam
ahw wa lading yan ng subur untu uk menanam m amal kebaj jikan ialah di bulan Roma adlon. Par
i M Muhammad s sangat berge embira apabi ila menyamb but datangny ya bulan Roma adlon , se
m a yang se ang arti esungguhnya adalah ras syukur, d kesedihan yang a, sa dan men
a bu ulan Romadlo on telah ber rlalu, lebih se edih hatinya a bila mereka a ditinggalka an ke
g tuanya.dem mikianlah se esungguhnya a umat Islam m yang hatiny ya penuh de engan keimanan d

10 O Oleh Yuda Ku urniawan

ketaa atan memen nuhi panggilan Illahi. Da hendaknya demikian sikap kita sebagai um N
an n mat Muha ammad saw di dalam me enyambut ke edatangan bu ulan Romadlon. ekalian yang
Hadirin se Dalam m menyambut k kedatangan bulan Roma adlon ada b beberapa hal utama
us ng diper rsiapkan agar benarben Romadlon itu semarak dan berk nar kesan di hat
a halhal i. a yang harus dipers siapkan ialah h : 1. Mere enungi diri. M Maksudnya k kes
lahan yan ng pernah dil lakukan baik k dengan senga aja atau tida ak, kini henda aknya ditut
us sul dengan p perbuatanpe erbuatan yang baik, dengan n memperba anyak istighfar, agar dir
epas s dari dosa. uat au baiki hubung dengan kedua oran tuanya. Mungkin gan ng M 2.
ata memperb selam ma hubungan n kita dengan kedua oran ng tua ada h halhal yang m mengecewak
ny yakitkan ha ati, maka dengan da atangnya b bulan Roma adlon kita mohon keihk klas
n ntuk mengam mpuninya. 3. Meng gadakan hub bungan silat turahmi den ngan sanak s sauda
a, tem manteman, terlebih hubu ungan dengan n sesama mu uslim. Selain se emua itu san
nting untuk membersihk yang be kan ersifat lahiriyah dan jasma aniyah misal lnya me
rsihkan pek karangan, lingkungan rum mah, membersihkan me esjid dan mush holla dalam r
ka menc cari ridlo Alla ah SWT. Marilah k sambut kedatangan bulan Rom kita n madlon in
ikhlas hati. Karen puasa s na Roma adlon itu ad dalah merupakan pang ggilan Illahi
uju ukan kepada orangorang yang a berim man. n ya angka meny yambut kedatangan bu
l lon, ada Demikian pidato say dalam ra kuran ng lebihnya s saya mohon maaf yang sebesar
Akhirul kalam, uus shikum wan nafsii waiy yyaaya bitaq qwallohi, w wassalamu `alaikum
matullohi w wabarokaatu uhu.

11 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pida ato dalam m Acara Memperingati N Nuzulul Q Qur’an
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. . Tiada sep patah
s kita ucapkan untuk mengawali pembicaraan n kita ini kecua ali ucapan ta ahmid dan ta asy
rat Allah S SWT karena hanya limpahan rahmat, , hidayat serta inayatnya k kita semua dapat h
n ng di muliak kan ini tanpa ada suatu h halangan ngka peringa atan nuzulul qur’an. apapun
e ekalian yang g berbahagia. Nuzulul Q Quran atau turunnya AlQuran yang g merupakan kump
nfirman Allah akan peratur ranperatura atau garis an sgaris besar haluannya Islam d
ka r m sekaligus merupa cari ridlo Alla ah SWT adala ah jatuh pada tanggal 17 7 Romadlon.
i tafsir ken namaan sep perti Thabar telah menyatakan bahwa ketika Nabi ry Muha amm
sia 41 tahun n (621 M) be erada dalam gua Hira (ya ang sekarang g bernama Ja abal Nur) wahy
am yu mpaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muha h J a ammad seca pasti ara me
angga turunnya AlQuran pada tanggal malam 1 Romadlon. Hal ini berdasar al 17 b k
ari f firman Allah SWT :

Artinya : Kami turu unkan (AlQu uran) kepad hamba Ka pada ha pemisaha yaitu da
da hari ke edua golonga an bertemu (berperang) . ( QS. AlAlfal : 41) Yang dim maksud de
da hari kedua golongan bertem mu) ialah

mulaan peran ng Badar, yan ng mulai pec cah pada ma alam 17 Rom madlon terse ebut. Pada w wak
a p pasukan kau muslimin mulai bert um n tempur berh hadaphadap pan, yaitu an ntara
kaum an

12 O Oleh Yuda Ku urniawan

musli imin dengan pasukan ka n aum quraisy Dengan merpergunaka istimbath hukum, ma par
a y. an h aka ahli tafsir telah se epakat bahw wa turunnya w wahyu perta ama adalah p pa
Hadirin se ekalian yang gberbahagia. Sekarang g yang menja adi persoalan kita, apa m maksudny
lQuran itu u diturunkan n kepada

d a alah untuk menjadi ped m doman hidup di dunia in untuk p ni Nabi Muhammad saw
hanya uju ang nggeng di akhirat kelak, sekaligus m , menjadi petu unjuk dan pembeda
hidup ya lebih lan anata ar yang salah h dan yang benar. Sebaga aimana dijela askan dalam m
arah ayat 185 5 : Artinya : Dalam bulan Romadlo telah ditu on urunkan Kita suc
menjadi pimpinan ( (petunjuk) bagi manusia dan ke eteranagn m mengenai petunjuk p ke
an i itu, dan men njadi pemisah antara yan ng benar dan n yang salah. . (QS. Al Baqarah : 18
lian yang g berbahagia. Berangka at dari itu, m maka kita di d dalam memp peringati hari nuz
turunnya

AlQu uran yang p paling pentin hikmah y ng yang kita am adalah k dalam m mbil kit
gi hidup di dunia ini hend a daknya dise esuaikan de engan atura anaturan A AlQurndak nafsunya n disesuaikan dan d diperturutka an dengan ka andungan Al Quran. Hen ndany
an itu kita a jadikan pedoman hidup. Jadikan ru . ujukan atau acuan di dalam hidup y
sesuai dengan embangan zaman kita. Dari sanalah kita akan memperoleh jawaban y h h
s dan lurus perke tidakboleh ditawa artawar lagi i dalam rang gka mendambakan hidup p bah
ia dan di akhirat. Demikian nlah pidato a atau sambutan dari saya, kurang leb bihnya dan k
a mohon

f yang sebesa arbesarnya. Terimakasih h atas segala perhatianny ya maaf Akhirul kalam
t tauf fiq walhiday yat wassala amu `alaiku um warohm matullohi

arokaatuhu. waba

13 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidato d dalam Ac cara Hala al Bihala al Idul Fit tri
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu dan kaum m muslimat yan ng dimuliakan oleh Allah. . Pertama tama
i marilah kita me an engucapkan puji dan tasyakur t kehad dirat Allah S SWT karena d
patan kali ini kita masih diberi kesempatan hid dup oleh Allah di permuka bumi ini sehin
ada kesemp patan kali in kita dapat berkumpul dengan ni t arasaudara kita seiman dan
t ini. sauda nya sholawat t serta salam m semoga tet tap tercurah hkan kepada junjungan N
njutn

ammad saw karena beli iaulah yang menyebarluaskan ajaran najaran Isla di tengah am
uha umat tnya, sehingg ga dapat mengetahui ma ana sesuatu y yang haq dan n mana sesuatu yang
dirin se ekalian yang g berbahagia. Selama sa atu bulan pe enuh kita tela ah menjalani ibada
lon n. Selama satu bulan

ula kita diwa ajibkan oleh A Allah menge erjakan ibada ah puasa. Da an selama itu u pula kita
tu pu keima anan dan ketaqwaan. Ad dapun menge enai berhasil atau tidakn nya ujian yan ng kit
lama satu bulan penuh dalam rom h madlon itu, d dapat dilihat implikasiny pada bula
ulan ber rikutnya, lnya pada bu ulan syawal. Sebagai contoh ringan saja, kalau se elama da
adlon itu misal kita g gemar memb baca AlQura an, kemudian di bulan lainnya kita m masih g
uran, maka a hal itu pert tanda puasa kita itu tela ah membeka as dalam hat ti kita. Begitu
lam bulan Romadlon itu kita gem mengerj n mar jakan berbagai macam solat sunat, kem
bulan , lainny ya kita masih gemar mengerjakan, m maka hal itu pula sebaga ai pertanda p p
ita membekas dan b berpengaruh terhadap k h kehidupan se eharihari ki di bulan lain
ita baliknya, u amalanam malan kita di b bulan selain Romadlon it tu menurun dila diban
n bulan kalau Roma adlon, berar puasa Ro rti omadlon kita itu tidak membawa p a peng
tidak me an embekas dalam m hati kita.

14 O Oleh Yuda Ku urniawan

Dan kini telah mema asuki bulan S Syawal, bera kita sem telah me arti mua enjadi m
g

bebas dari n noda dan dos sa, tentunya a hal yang de emikian itu d diperuntukkan bagi oran ng
ng mempergun nakan bulan Romadlon itu dengan sebaikbaikny ya, misalnya mengerjaka an puasa
h berikut men njaga halha yang mem al mbatalkan p puasa, mem mperbanyak amalan sebu
an kebajikan n yang diridlo oi oleh Allah. Ibarat kita sekarang ini seperti bayi i yang baru
gan sang i ibu, yang bersih suci, tida ak membawa dosa apapun. Di sampi ing hubunga kita
bersih da suci dari dosadosa apapun an tu an i

sebag buah has dari puasa di bulan R gai sil Romadlon kit itu, maka terhadap sesame
n ta a usia hendaknya kita j jalin hubung yang ba Hablun minallahi w gan aik, wah
nnaas, hu ubungan usia dengan A Allah dan be egitu pula de engan sesama a manusia. manu S
paya perwujudanhubungan antar sesama manusia itu ba dalam arti yang aik, a

asluasnya, tidak ada rasa a dendam, tidak ada rasa a saling mencurigai, salin ng maaf mem ma
aka a pada hari in ni kita meng gasakan Hala al Bihalal, dengan tujuan pokok kita m memupuk
atu urahmi, mem mperkuat ukh huwah Islamiyah yang diwarnai deng gan maaf me emaafkan, sa alin
suh. . ekalian yang g berbahagia. Hadirin se Banyak sekali manfaa at yang kita petik d
ihalal ini, dia antaranya yang amat

penti bagi kita ialah terciptanya ukhu ing a uwah Islamiyah, tergala angnya persa atu
an kesatuan k umat dan sirnala segala macam denda dan sakit hati sesama manusia, bil
any saling t, ah am t ya melupakan halhal yang pern terjadi p nah pada masa lam
gi den u ngan berjaba tangn at sebag gai pertanda a keikhlasan h hari dalam m memaafkan
laha ankesalahan nnya. Acara halal bihalal ya ang kita adakan ini adala ah merupaka an sa
ing te epat dan

g ntuk mengga alang persat tuan dan ke esatuan men ndekatkan saudarasaud dara kita
efisien un salkan berjauhan tempat ke n ediamannya atau berjauhan karena persengke a
an yang telah di uat. mudahan ac cara halalbi ihalal yang kita adakan ini benar
ridlo pat perbu Mudah dari A Allah SWT. asih atas seg gala perhatia annya, dan moh
egala kekuarangan dan af Terimaka

khirul kalam wabillahit taufiq walhidayat wassa m alamu `alaik kum warohm matullohi k
hannya. Ak arokaatuhu. waba

15 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidat to dalam rangka Me emperingati Hari i Pendidi ikan Nas sional (2 Mei)
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu serta saudarasaudara s sekalian yang g saya horma ati. Ucapan tahm
ar rilah kita pan njatkan keha adirat Allah S SWT, karena a dengan

karun niaNya kita semua dap berkump di temp ini guna mempering pat pul pat gati ha
kan Nasio onal yang tep patnya diper ringati setiap p tanggal 2 M Mei. Hadirin se ekali
hagia. Pendidika an bagi suat tu bangsa ya ang sedang b berkembang atau yang s sedang maju

upakan suatu u hal yang sa angat menda asar, karena a hal itu menyangkut ku ualitas suatu ba
ebab dengan p b pendidikan b berarti suatu bangsa it telah me tu empersiapkan kader
u der generasigenerasi bangsa siap pakai, sanggup mener ruskan citac cita bangsa Indonesi
leh bapa akbapak pen ndahulu kita, , yang berdasarkan pancasila dan UU UD 1945. dirint Ka
t dalam m UUD 1945 alinea ke em mpat, disana a dijelaskan bahwa : pem merintah

a ban daskan kehid dupan bangs Demikian pula pasal 31 UUD sa. n Negara Indonesia b
mencerd yat 1 berbuny yi : Tiaptiap p warga Nega ara berhak untuk mendapatkan peng gajaran.
n pendidikan menjadikan manusian itu bisa mengetahui mana yang dapat na n

mend datangkan m manfaat dan mana yang mendatang g gkan madlor rot. Dengan pendidikan
pula sebag pemisah antara oran yang jahi gai ng il/bodoh den ngan orang yang `alim/
Dan dengan pendidikan pula manusia aka mendudu derajat yang tinggi a an uki y atau
kan derajatn oleh nya u firman Allah SWT QS. A AlMujadalah h ayat 11. Tuhan. Salah satu

16 O Oleh Yuda Ku urniawan

Artinya : Hai orango orang berim apabila dikatakan ke man epadamu: “Berlapangla apa
lam majlis”, maka la apangkanlah niscaya Al h llah akan m memberi kelapangan untukmu
abila dikatakan: “Berdirilah k Dan ” kamu”, maka berdirilah, niscaya a Allah akan m
kan orangora yang be ang eriman di an ntaramu dan orang n g mu huan beberapa der
Maha t. orang yang diberi ilm pengetah Mengetahui apa yang ka amu kerjakan. Hadirin se e
ng g berbahagia. Pemerint Indonesi dalam UU 1945 tela mencanangkan wajib belajar ata wa
rga tah ia UD ah b as negaranya sejak berusia 7 t tahun. Maka dalam Islam sudah
yang silam sejak ad m, Rasul lullah saw m masih hidup telah mencanangkan wajib bela
umatnya, agar umatnya p w ar u menjadi umat ya berpeng ang getahuan, berilmu, men n
t y yang tidak t terbelenggu dengan kebodohan. gati hari Pen ndidikan Nasional tang
a gal ahun ini Maka di dalam kita mempering marilah kita wuju udkan dalam bentuk n
sarda asar atu kon nsepkonsep bagi pendid yang p dik ajar Dewanta ara sebagai t tokoh
asional, agar pendidikan telah dicanangkan oleh Ki Ha gramkan ole eh pemerinta ah dapat ter
g telah di prog Marilah k kita tingkatkan mutu bel lajar kita dal lam menuntut ilmu, baik k i
an, agam ma, ataupun umum, ilmu u yang berhu ubungan ked duniawian da an keakhiratan. Sebab
llah saw m menjanjikan kepada para a penuntut ilmu dengan syurga. n ya angka meny yambut
kan nasional, semoga n Demikian pidato say dalam ra berm manfaat bagi kita semua. erima
a atas segala p perhatiannya dan moho maaf ata kekurangan serta a, on as Sekian te
lafannya. Ak khirul kalam, , wassalamua alaikum warohmatullahi wabarokaat tuhu.

17 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidat to dalam rangka Mem mperingati Hari Kartini (21 1 April)
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu serta saudarasaudara s sebangsa dan n setanah air r yang saya h horma
marila kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT kaere ah ena atas limpa ahan
idayat serta inayat t, Nya kita se emua masih dapat mela aksanakan perintah p per
er rta mematuh hi perintahp perintah yang digariskan Republik Ind donesia. Ibuibu se erta
ekalian yang berbahagia a. Kita seba agai bangsa Indonesia khususnya kaum ibuib atau
ta, hari ini bu um tepat tnya yang se elalu di perin ngati setiap tanggal 2 Mei,
eb M kan bangkitan jiw kaum wa wanit Indonesia, yang dipelopori ole R.A Kar ta eh r
den Ajeng Kartini telah berhasil n meng ggelorakan gagasan kemanusian w wanita, dan
ng hak asa manusia, gat asi ,hakhak persa amaan dan k kemerdekaan untuk hid bermasy
rakat dan menikmati kebahagaiaa hidup an dan k kehidupan s selaku anugr kepada s rah
ap ma anusia, apaka ia seoran lakilaku ataupun ah ng perem mpuan. Kare kesukses perj
ena san gannya di te engahtengah masyaraka bangsa Indonesia, h at maka kini hari l
a R.A Kartini dipe eringati dan dirayakan u untuk diteladani dan membina, m masy ya
n bahagia. Lebihlebih de ewasa ini dim mana kaum wanita tela hidup set ah tara da
gan ka ar aum lakilak kinya. Ini bisa kita lihat dalam bidan apa saja yang dilak
aum lakilaki, w m wanita pun turut ikut a andil. Dari yang jadi pe y esuruh samp
di pai ment teri, duta bes sar dan lain s sebagainya. Saudaras saudara, k khususnya kaum
ng saya hor rmati. Sela anjutnya, bagai imanakah fu ungsi kedudu ukan kaum w wanita menur
an Is slam. Dalam QS. AlBaqarah ayat 228, A Allah menjel laskan : punyai dan k kewajiba
n kaum p pria. Artinya : Kaum wanita itu memp

18 O Oleh Yuda Ku urniawan

memperhatik kan firman A Allah tersebu ut jelaslah b bahwa agama a Islam mem mberikan Dengan
dukan dan perhatian yang sebaik kbaiknya te erhadap kau wanita. Juga agam Islam um
ikan hak an kewajiban yang sam terhadap kaum wanit dengan k k ma ta kaum prianya s
singmasing. dengan alam dan fitrahnya m wanita dalam m pandangan n Islam men njadapat jam m
ik, kaum Misalnya saja kaum w wanit ta berhak un ntuk mendap patkan pend didikn dan pe enga
rhak pula u untuk menge eluarkan pendapat dan sar ran dan lain s sebagainya. Di dalam hadits
kan n : wanita itu adalah soko gu urunya (tiang g) Negara, kalau wanitan nya baik 9da alam a
ik, b budi pekertinya baik), maka Negara p pun akan me enjadi baik p pula. Hadirin se e
agia. Maka kit di dalam mempering ta gati hari R.A Kartini tah A hun ini, mar rilah
ngkatkan

pengabdian kepa Tuhan Y ada Ynag Maha E Esa, kita ting gkatkan pula pengabdia kepada
dan a an n tacita luhur R.A Kartini s sekaligus mencetak kaderkader karti ini baru. ban
kan cit Demikian pidato/sam n mbutan dari saya dalam rangka memperingati hari karti
ga

berm manfaat bagi kita semua khususny bagi kaum remaja p a, ya m putrid sebag genera
gsa, gai penerus citacita R.A Kartini. annya dan mohon maa atas sega kekurang m as
imaksih atas segala perhatia

ilafanya. Akhirul kalam wabillahit t taufiq walhidayat wassa alamu `alaik kum warohm
lohi kekhi waba arokaatuhu.

19 O Oleh Yuda Ku urniawan

Pidato o Berb bakti kep pada Ked dua Oran ng Tua
Assalamu u’alaikum Wr r. Wb.

Bapakba apak, ibuibu serta saudarasaudara s sebangsa dan n setanah air r yang saya h horma
bagi Allah yan menguas seluruh alam. Rahm dan sa la ng sai mat alam semog tetap ga
an kepa ada seorang Nabi yang ti idak akan ad da Nabi sesud dahnya, Nab bi Muhamma ad Saw. ,
bat tnya seluruhn nya. kepad Setiap manusia sudah pasti mem miliki orang tua. Tidak satupun
ang lah hir tanpa orang tua. Kita p menyad bahwa o g pun dari orang tua berkuah ker
dan malam banting b tulang, memeras pikiran, se s ekuat tenag memperjuangkan ag anakn
isa hidup seperti ga gar p knya anakan yang lain. Karena i saat ini ijinkan saya
tu a enyampaikan betapa n layak penti ing berbakti kepada oran ng tua. Rekanrekan dan p
an ng saya bang ggakan. Alloh yan Maha Bija ng aksana telah mewajibkan setiap ana untu
akti kepad orang h ak da tuany Bahkan p ya. perintah unt berbuat baik kepada orang
Al Q tuk a Qur’an digandengkan dengan perintah untuk bertauhid sebagaimana firman
mu telah u supaya kamu jangan me enyembah se elain Dia dan hendaklah kamu berb h b
merintahkan s mu sebaikbaikny Jika salah seorang d antara ked ya. di duanya atau ked
da ibu bapakm dengan s anjut dalam pemelihar m raanmu, ma aka sekalika janganlah kam
uanya sampai berumur la gatakan kep pada keduan perkataa `ah’ dan janganlah kamu mem
ntak mereka dan meng ucapk kanlah kepada mereka perkataan y yang mulia. Dan rendahk
rim terhadap mereka mu berdu ua dengan penuh kesaya angan dan uc capkanlah: `W Wahai Tuhan
ilah mereka ke eduanya, sebag gaimana mereka berdua telah mendidik aku wak ktu kecil.’ (A A
an dan para a hadirin yan ng saya cinta ai.

20 O Oleh Yuda Ku urniawan

Alangkah h lebih baik ji ika kita mem mahami arti P Penting dan Kedudukan Berbakti Pad da Ora
kti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal sholih yang mulia bahkan di
a alikali dalam m Al Quran te entang keuta amaan berba akti pada ora ang tua. Allo oh Ta’ala
n janganlah kamu mem mpersekutuka anNya deng gan sesuatup pun. Dan Sembahlah Alloh da bai
ua orang g ibubapak. (An Nisa: 3 36). berbuat b Di dalam ayat ini peri intah berbak kti k
dingka an dengan am mal yang paling g utama yait tu tauhid, m maka ini menunjukkan ba ahwa a
ga at utama di s sisi Alloh `Azza wa Jalla. Begitu besa arnya marta abat mereka dipand
amata syari’a Nabi a g at. meng gutamakan b bakti mereka a atas jihad fisabilillah, Ibn
Aku pernah b bertanya kepad Rosulullo `Amalan apakah yang paling dic da oh, cintai Al
u men ‘ njawab, `me endirikan shola pada wakt at tunya,’ Aku bertanya ke embali, `K
ab Belia `berbakti kepada au, i orang g tua,’ lanjut t Beliau. Aku u bertanya la agi, `Ke
enjawab, `Jihad di jalan n Alloh.’ (HR. A Al Bukhori no. 5970). Demikian n agungnya k ked
a orang tua, bahkan di at tas jihad fi sa abililllah, padahal jihad me emiliki keutam maan y
la. Rekanrekan dan para a hadirin yan ng saya muly yakan. h sekalikali kita berbuat t du
g tua. Ingatlah begitu dah hsyatnya Janganlah man bagi siapapun y yang durhak kepada o
.Wahai sau ka udaraku, Ro osululloh ancam meng ghubungkan kedurhakaa kepada k an kedua
rang tua denga berbuat syirik kepad Alloh. g an da Dalam hadits Ab Bakrah, be m bi
sab bda: Maukah kalian aku beritahuka dosa yan paling u an ng besar r ? para sah ha
ntu u. Nabi bers sabda, (Yaitu) berbuat s syirik, duraka a kepada kedua orang tua. (HR.
menangis orang tua juga terhitu ung sebagaa perbuatan durhaka, tangisan a n mere ber
erkoyaknya hati, oleh polah ting eka a gkah sang a anak. Ibnu ` `Umar mene egaskan:
ua orang tua te ermasuk kedurhakaan ya ang besar. (HR. Bukhari, , Adabul Muf frod hlm 31. L
dits Ash h Shohihah k karya Al Imam m Al Albani, 2.898) n urat Al Isro’ bahwa perk kata
Alloh pun menegaskan dalam su orang g tua saja dilarang apala agi yang lebih h dari itu.
u u pula dijelaskan perinta ah untuk berbu baik pad orang tua Sekarang kita ketahui ber
rti pent uat da a. apa ting dan keu utamaan berba akti pada ora ang tua. Kita ingat k
ering kita me embuat mara ah dan mena angisnya

21 O Oleh Yuda Ku urniawan

orang tua? Betapa sering ki tidak me g ita elaksanakan perintahnya Memang tidak ada
an a? k kepad makhluk dalam ber da k rmaksiat kep pada Alloh, akan tetap bagaiman sik
ita dalam pi na a meno olak itupun harus denga cara yang baik tidak serampang an k
ge eralah kita meminta m maaf f pada kedua anya, ridho A Alloh tergantu ung pada rid dho k
gtua. Demikian yang dapa saya sam n at mpaikan. Mo ohon maaf jika ada pe erkataan
g berke enan. Akhirul kalam w wabillahit taufiq walhidayat wassalamu `alaiku warohm u
llohi waba arokaatuhu.

22 O Oleh Yuda Ku urniawan

DAFTAR PU USTAKA A
Ahnan, Maftuh. 2 2002. Contoh hcontoh MC C Pidato Da’w wah dan Do’a a. Surabaya: Terbit Te
http:/ //pcinutaiwa an.wordpres ss.com/2009/ /02/08/cont tohpembuka aanceramah hbes
ertaart tinya/ http:/ //kabarmu.b blogspot.com m/2009/05/k kumpulanco ontohnaskah hpi
dato.htm m

23

1

Leave a Reply