Pidato : Artikel Ini, Dengan Sedikit Perubahan Redaksi

Contoh Pidato : Artikel Ini, Dengan Sedikit Perubahan Redaksi

Artikel ini, dengan sedikit perubahan redaksi disadur dari risalah almarhum Habi
b Alwi ibn Ahmad Alaydrus yang dibagikan ke segenap santrinya di Majlis Talim al
Islamiy menjelang 10 Muharram 1413 H. Semasa hidupnya Habib Alwi menjadi ulama p
anutan di kota Malang, Rais Syuriah NU Kota Malang dan kemudian Mustasyar NU hin
gga beliau wafat. Habib Alwi termasuk ulama yang paling berjasa dalam upaya meng
hilangkan sekat antara ulama pribumi dan habaib di kota Malang. Secara periodik
al Habib menyelenggarakan musyawarah kitab dengan para Kyai di kediamannya. Hing
ga tidak ada seorang Kyaipun di Kota Malang yang tidak pernah bersentuhan silatu
rahim dengan beliau. Bersama beliau, semua ulama guyub dalam ke-NU-an. Ketika ma
jalah dakwah belum semarak seperti sekarang ini, pada momen-momen keislaman, bel
iau membuat selebaran, himbauan, anjuran, peringatan dan hadiah ijazah doa ke se
genap lapisan masyarakat di kota Malang.

??????? ?????????? ????????? ????? ????????????? ???????? ???? ??????? ????????
????? ???????? ??????????. ???????? ????? ?????????? ?????????????? . ????? ????
?? ????? ??????? ?????? ??????? ????????? ??????????. ?????????? ???? ?????????
?????? ????? ???????? ??????????? ???? ???????? ????????????? ?????????? ????? ?
???????? ???????? ???????????.??????????? ???????? ????????????. ???????????? ??
?????????? ????? ???????? ????????????? ???????????????? ?????????? ???????????
????????????? ????????? ??????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ?????????
???.

Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah swt. serta hidayat dan taufiqnya k
ita saat ini berada pada bulan Muharram yang di dalamnya terdapat tanggal 10 yan
g terkenal dengan sebutan malam Asyura dan besok harinya hari Asyura .

Semua bulan pasti ada tanggal sepuluhnya, akan tetapi tidak disebut Asyura kecua
li tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram disebut Asyura karena memiliki sejar
ah khusus. Pada masa Rasul-Rasul terdahulu, banyak diantara mereka mendapat keme
nangan dan keselamatan dari gangguan penentang-penentang dan musuh-musuh mereka,
tepat pada tanggal 10 Muharram (hari Asyura), termasuk Nabi Nuh as. Umatnya yan
g ingkar, kufur dan syirik dihancurkan serta dibinasakan oleh Allah swt, dengan
banjir topan selama enam bulan lamanya. Setelah banjir surut, kemudian Nabi Nuh
as dan pengikut-pengikutnya berjumlah kurang lebih 80 orang turun dari kapal den
gan aman serta selamat tepat pada tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Ibrahim
as. keluar dengan selamat dari api unggun yang dinyalakan Raja Namrud untuk memb
akarnya, tepat pada tanggal 10 Muharram. Allah telah memerintahkan api unggun it
u untuk menjadi dingin sehingga nabi Ibrahim tidak terluka sedikitpun. Allah ber
firman

??????? ??? ????? ?????? ?????? ?????????? ????? ?????????????.

Kami telah berfirman,Wahai api jadilah dingin dan selamat atas Ibrahim.(QS: Al A
nbiya 69).

Nabi Musa dan ummatnya mendapat kemenangan dan keselamatan dari Allah swt. denga
n hancurnya Firaun beserta bala tentaranya yang ditenggelamkan Allah di lautan te
pat pada 10 Muharram. Karena itu setiap 10 Muharram Nabi Musa berpuasa dengan me
nghaturkan syukur kepada Allah swt.

Dari kisah-kisah di atas, jelaslah bagi kita bagaimana keistimewaan hari Asyura
itu. Pada hari itu pula Allah menerima taubat suatu kaum pada umat terdahulu dan
Allah akan tetap menerima taubat kaum-kaum setelahnya pada hari Asyura , sebaga
imana hadits yang diriwayatkan oleh al Imam at Tirmidzi dari al Imam Ali ibn Abi
Tholib ra.:

????? ?????? ????? ???????? ?????? ????? ???????? ????????? ???????? : ????? ???
??? ??????????? ???? ??????? ?????? ?????????? ?????: ???? ?????? ???????? ?????
? ???????? ?????? ???????????, ????????? ?????? ?????, ?????? ?????? ????? ?????
? ????? ????? ????????? ????? ????? ?????????Seorang pria datang kepada Nabi Muhammad saw. dan bertanya:pada bulan apakah Ras
ulullah memerintahkan saya berpuasa setelah RamadanBeliau Menjawab:Apabila engka
u (ingin) berpuasa setelah Ramadan, berpuasalah pada bulan Muharram, sesungguhny
a bulan itu bulan Allah, didalamnya ada hari dimana Allah menerima taubat suatu
kaum dan akan menerima taubat kaum-kaum yang lain (yaitu hari Asyura ).

Apabila datang hari Asyura , hari yang istimewa itu, hendaklah kita gunakan kese
mpatan sebaik-baiknya dengan pelaksanaan tuntunan dan anjuran Nabi Muhammad saw
serta ajakan para ulama ahlussunnah wal jamaah agar kita mendapatkan pahala dan
keutamaan dalam kehidupan dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal aba
di dengan ridla dan rahmat Allah .

Nabi Muhammad saw pada hari Asyura melakukan puasa dan menganjurkan serta memeri
ntahkannya sebagaimana riwayat al Turmudzi dari Ibn Abbas:

?????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ????? ??
???????

Rasulullah memerintahkan puasa Asyura pada hari kesepuluh (muharram)

Al Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Al Turmudzi meriwayatkan pula dari Sayida
h Aisyah ra.:

????? ????? ?????????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ??????? ??????? ???
?? ????? ????? ???????? ? ????? ????????? ????????? ??? ??????????????. ???????
?????? ???????????? ??????? ???????? ???????????, ??????? ?????? ????????? ?????
? ????? ??????????, ?????? ????? ??????? ?????? ????? ????????

Dahulu orang Quraisy pada masa jahiliyyah berpuasa pada hari Asyura . Pada masa
jahiliyyah Rasulullah (juga) berpuasa Asyura . Ketika masuk Madinah, Rasullah be
rpuasa Asyura dan memerintahkan berpuasa Asyura . Kemudian ketika puasa Ramadan
diwajibkan, Rasulullah meninggalkan puasa Asyura . Maka barangsiapa berkehendak,
dia berpuasa dan baragsiapa berkehendak, dia meninggalkannya.

Al Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibn Abbas:

?????? ?????????? ?????? ????? ???????? ??????? ????????? ???????????? ??????? ?
???????? ??????? ?????????? ??????? ?????? : ????????? ???????: ????? ????? ????
???, ????? ????? ?????? ????? ????? ????????????? ???? ??????????? ????????? ???
???, ????? : ???????? ??????? ???????? ???????? ????????? ???????? ???????????.

Ketika Nabi Muhammad datang di Madinah, beliau melihat kaum Yahudi berpuasa pada
hari Asyura , maka beliau bertanya :Apa ini?mereka menjawab:Ini hari baik, ini ad
alah hari dimana Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka, maka berpuas
alah Nabi Musa. Nabi bersabda:Maka akulah lebih berhak dengan Musa dari kalian, k
emudian beliau berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa Asyura .

Al Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan dari Abu Musa ra, ia berkata:

????? ?????? ???????? ?????????? ????? ??????????? ???????????????? ??????? ????
????????? ??????????? ?????? ???????????? ?????????????. ??????? ??????? ??????
?????? ????? ???????? ??????? ????????? : ?????????? ????????.

Dahulu penduduk khaibar berpuasa hari Asyura dan mereka menjadikannya hari raya
serta memaikan istri-istri mereka perhiasan-perhiasan mereka dan tanda-tanda kei
ndahan mereka, lalu bersabda Rasulullah SAW : maka berpuasalah kalian.

Dari keutamaan puasa Asyura itu, Rasulullah SAW memerintahkan seorang pria untuk
mengadakan pengumuman dan seruan pada hari penting itu disekitar kota Madinah,sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Albukhoriy, Muslim dan Annasaiy dari Sa
lamah bin Akwar.a. ia berkata:

??? ????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ??? ???
?? ???? ????, ??? ?? ??? ???? ?????, ??? ????? ??? ???????.

Nabi Muhammad s.a.w. telah memerintahkan seorang pria dari suku Aslam, harap umu
mkanlah pada orang-orang itu bahwa siapa yang telah makan, maka hendaklah puasa
(merupa orang puasa) pada sisa harinya dan siapa yang belum makan, maka hendakla
h berpuasa, karena sesungguhnya hari ini hari Asyura .

Demikian juga sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Albukhoriy dan Muslim dar
i Rubaiyibinti Muawwith r.a. ia berkata:

???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ??? ??????? ???? ??? ??
????? : ?? ??? ???? ????? ????? ????, ??? ??? ???? ????? ????? ???? ????. ?????
??? ??? ????? ????? ??????? ?????? ???? ?? ??? ???? ????? ??? ?????? ????? ??? ?
????? ?? ?????, ???? ??? ????? ??? ?????? ???????? ???? ??? ???????.

Rasulullah s.a.w. mengutus pada hari pagi Asyura ke desa-desa Al-ansor yang terl
etak di sekitar Madinah. Siapa yang berada pagi-pagi puasa maka hendaklah menyem
purnakan puasanya dan siapa yang berada pagi-pagi tidak puasa, maka hendaklah me
nyempurnakan sisa harinya (sebagaimana orang puasa), maka kita dahulu setelah it
u memuasainya dan memuasakan anak-anak mereka insya Allah dan kita pergi ke masj
id lalu kita membuatkan mereka permainan dari kapas, apabila salah satu dari mer
eka menangis meminta makanan, kita berikan mainan itu hingga waktu berbuka tiba.

Rasulullah SAW sangat memperhatikan dan mengutamakan adanya puasa Asyura sebagai
mana yang tela diriwayatkan oleh Al Bukhory dan Muslim:

???? ??? ???? ??? ???? ??? : ?? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ???
? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ???????, ???? ????? ??? ?????.

Ibnu Abbas berkata : saya tidak melihat Rasulullah memperhatikan suatu puasa yan
g beliau utamakan dari lainnya selain puasa pada hari ini yakni hari Asyura dan
puas pada bulan ini yakni bulan Ramadan.

Disamping kita berpuasa pada tanggal sepuluh muharram (Asyura), hendaklah kita ju
ga berpuasa pada tanggal sembilannya (tasua) dan tanggal sebelasnya, karena ada b
eberapa hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dar
i Ibnu Abbas r.a.

??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ??????? ???? ?????? , ????? : ?? ????
???? ??? ??? ????? ?????? ????????, ??? : ???? ??? ????? ?????? ?? ??? ???? ????
????? ??????, ??? ??? ????? ?????? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????.

Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk memuasainya. Sa
habat berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diagungkan oleh
orang-orang yahudi dan orang-orang nasrani. Beliau bersabda : tahun depan jika
kita masih bisa menjumpainya Insya Allah kita berpuasa pada hari tasua. Lalu tida
k datang tahun berikutnya hingga wafat Rasulullah SAW.

Dan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abb
as:

??? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? : ????? ??? ??????? ??????? ??????, ??????
? ???? ???? ????? ????.

Rasulullah SAW bersabda : Puasalah kalian pada hari Asyura , bedakanlah dengan o
rang-orang yahudi, berpuasalah satu hari sebelum dan sesudahnya.Demikian Rasulullah SAW menunjukkan keutamaannya disamping pahalanya besok di ha
ri akhirat sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At T
urmudzi dan An Nasai dari Qotadah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

???? ??? ??????? ??? ????? ??? ???? ?? ???? ????? ???? ????.

Puasa hari Asyura , sungguh aku berharap kepada Allah untuk melebur dosa tahun y
ang lalu.

Telah diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abi Qotadah r.a bahwa Rasulullah S
AW pernah ditanya tentang puasa Asyura , beliau menjawab

???? ????? ???????

dosa-dosa setahun yang lalu.

Dosa-dosa yang terlebur karena amal-amal ibadah itu adalah dosa-dosa kecil, adap
un dosa-dosa besar, harus melalui taubat dengan mengikuti syarat-syaratnya. Term
asuk apa yang hendaknya kita lakukan pada hari Asyura , ialah memperluas belanja
rumah tangga, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At Tobarony dan Al Baiha
qy dari Abu Said Al Khudry r.a dari Nabi Muhammad SAW.

?? ??? ??? ????? ?? ??? ??????? ??? ???? ???? ?? ??? ????

yang meluaskan belanja bagi keluarganya pada hari Asyura niscaya Allah meluaskan
baginya dalam setahun sepenuhnya.

Pada masa Imam Syafii ada seorang ulama besar yang bernama Al Imam Sufyan bin Uya
inah r.a

????? ????? ???? ?????? ????? ?? ???? ??? ?????? ?????.

telah mengalami dengan ini hadist lima puluh tahun atau enam puluh tahun maka ka
mi mendapatkannya yang demikian itu nyata.

Menambah uang belanja dan bersodaqah kepada keluarga ialah untuk kepentingan rum
ah tangga dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum syariy. Perluaslah shadaqah p
ada kaum fakir miskin serta berilah santunan pada anak-anak yatim, disamping kit
a memperbanyak amal-amal ibadat yang lain, gunakan pula kesempatan sebaik-baikny
a untuk taqarub.

Terpenting, gerakkanlah upacara pembacaan doa Asyura yang telah dirintis oleh ul
ama-ulama ahlussunnah wal jamaah demi kepentingan, kemaslahatan dan keselamatan
kita serta keberkahan umur dan hayat kita masing-masing di dalam dunia yang seme
ntara ini dan terutama di dalam akhirat yang kekal abadi dengan ridlo, rahmat Al
lah serta syafaat Nabi Muhammad

Leave a Reply