Pidato Sunda : Ka pihatur ka para juri sareng ka para peserta anu ku sim abdi dipihormat.

Kirim Tebak-Tebakan Yuk!

http://manuskripkesunyian.wordpress.com

Assalamualaikum Wr Wb

Ka pihatur ka para juri sareng ka para peserta anu ku sim abdi dipihormat.

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Illahi rabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok, tiasa kempel dina ieu tempat kalayan dina kayaan sehat walafiat. Amin ya Robbal alamin…..

Nepangkeun wasta abdi …………………………….. kelas…………….. ti SD………………..

Dina danget ieu, sim abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna sakola urang anu bersih. Hadirin nu dipihormat, kalintang betahna janten siswa di sakola upami lingkungan sakola urang sadayana bararesih.

Janten, urang sadaya kedah atanapi wajib ngajaga lingkungan sakola urang pikeun sakola urang sadayana janten sakola anu besih. Sanaos kitu upami sakola urang tos bersih mah tangtos bakal endah katinggalna tur tumaninah kanggo diajarna. Ku margi kitu, ti ayeuna oge kapayunna, urang sadayana kedah ningkatkeun kabersihan sakola urang.

Dina salah sahiji hadits diterangkeun

Inna dhofatu minal iman

Nu hartosna : Kabersihan teh sabagian tina Iman

Tina hadits eta, urang sadaya tangtos wae parantos uninga kana maksad sareng tujuannana. Upami urang sadayana ngaraos iman ka Allah SWT, tangtos urang kedah ngajagi kana kabersiahan. Salah sawiosna nyaeta ngajagi kabersihan di sakola urang.

Hadirin nu dipihormat, salah sawios ngajagi kabersihan teh, nyaeta kedah ayana tempat runtah. Dupi tempat runtah ieu kedah aya dua nyaeta ceuk bahasa gaulna mah tempat runtah organik sareng tempat runtah anorganik. Naon runtah organik atanapi runtah anorganik teh, runtah organik nyaeta runtah anu gancang ancur atanapi reksak salah sawios contona runtah kertas, dadaunan jeung sajabana, ari runtah anorganik nyaeta runtah anu teu tiasa ancur atanpi reksak salah saios contona platik-plastik jeung sajabana. Tah kukituna urang sadayana upami miceun runtah kedah sasuai sareng tempat runtahna tea.

Hadirin nu dipihormat, upami urang sadayana tos sadar sareng uninga kana manfaatna kabersihan di sakola, mudah-mudahan. Urang sadaya tiasa ngajaga baris ngarawat kana kabersihan sakola. Sareng salain sakola urang janten beresih oge janten uninga naon ari runtah organik atanapi runtah anorganik teh!

Mung sakitu wae anu tiasa didugikeun ku sim abdi. Mudah mudahan aya guna sareng manfaatna khususna kanggo Sakola Dasar Dukuh hiji atuh umumna kanggo urang sadayana.

Bilih luhur saur bahe carek, bobo sapanon  carang sapakan dina cumarios, ka sadayana neda tawakup anu kasuhun.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamuailakum wr. wb 

Assalamualaikum Wr Wb

Ka pihatur ka para juri sareng ka para peserta anu ku sim abdi dipihormat.

Alhamdulillah puji syukur urang panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, Alhamdulillah dugi ka danget ieu urang sadayana masih keneh dipaparin kasehatan lahir tur bathin. Amin ya Robbal alamin…..

Nepangkeun deui wasta abdi ……………………………..ti SD………………..

Hadirin nu dipihormat, sakumaha anu tos diguar ku sim abdi tadi, perkawis ngaronjatkeun kaberesihan di sakola tangtos wae bakal mernah tur tumaninah kanggo diajarna. Tah kukituna saupami tos mernah tur tumaninah mah, ayeuna kantun urang sadayana salaku murid-murid kedah soson-soson nyiar elmu di sakola.

Hadirin anu ku sim abdi dipihormat, katambih-tambih ayeuna parantos didukung ku Pamarentah, yen urang sadaya kedah nuntut elmu nyiar pangabisa di sakola minimalna salapan (9) taun, nyaeta sangkan urang sadayana janten anak bangsa anu dipiharep ku Pamarentah urang, tapi sok sanaos kitu dugi ka ayeuna, masih keneh aya rerencangan anu kedahna mah nuntut elmu nyiar pangabisa di sakola, tapi ieu mah males miang ka sakola aya oge anu teu sakola sagala rupi.

Hadirin anu ku sim kuring dipihormat, ku margi kitu dina danget ieu sim abdi bade ngajak ka rerencangan- rerencangan, dikawitan ti ayeuna dugi ka payunna, atuh hayu urang soson-soson kana nuntut elmu nyiar pangabisa di sakola urang, hayu urang dukung program pamarentah anu tos merhatoskeun kan pendidikan ieu.

Hadirin nu dipihormat, ku ngadegna sim abdi di dieu seja neda pidua na ka sadayana, mugi-mugi urang sadayana tiasa ngahontal kana sagala rupi cita-cita urang sadayana, janten jalmi anu di piharep ku sepuh urang sadayana, janten jalmi anu tiasa dibanggakeun ku guru-guru urang, janten jalmi anu janten cita-cita pamarentah, nyaeta janten jalmi anu ngabaktos ka bangsa sareng nagara urang. amiin ya robbal alamiin……

Hadirin anu ku sim abdi dipihormat, mung sakitu wae anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu matak ngaraheutken kana manah, sanes bade ngabejaan bulu tuur, sanes bade mapatahan ngojay ka meri, ieu mah etang-etang lauk buruk ngiring mijah. Ngalantur teu aya alang ujurna, teu aya pulunganeunana, sasieureun sabeunyeureun mugi-mugi aya guna sareng manfaatna, khususna kanggo sim abdi diri pribadi atuh umumna kanggo urang sadayana.

Amit mundur…….amit mungkur….. hatur nuhun ka sadayana.

Billahi tafik wal hidayah

Wassalamu alaikum wr.wb.

Assalamualaikum Wr Wb

Ka pihatur ka para juri sareng ka para peserta anu ku sim abdi dipihormat.

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Illahi rabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok, tiasa kempel dina ieu tempat kalayan dina kayaan sehat walafiat. Amin ya Robbal alamin…..

Nepangkeun wasta abdi …………………………….. kelas…………….. ti SD………………..

Bapa ibu dewan juri sareng hadirin nu dipihormat, sim abdi ngahaturkeun nuhun nu mana dina ieu tempat parantos dipasihan kasempetan kanggo ngaguar NGALESTARIKEUN LINGKUNGAN.

Bapa ibu dewan juri sareng hadirin anu ku sim abdi dipihormat, Langit lnglang. Kuring nangtung siga patung. Ngadgdg nahan eungap. Ngarasa teu bisa nanaon. Pikiran geus barirat ka mana mendi. Hat asa dibintih kasedih. Hat asa ditindih kapeurih. Ngadangu unggal poe kaayaan lauweung urang anu hejo lembok, endah kabina-bina, anu mana ayeuna unggal waktos dituaran wae ku jalmi-jalmi anu teu tanggel waler sareng teu gaduh kapedulian kana kalestarian lingkungan. Sababaraha kilo meter kai-kai atanapi tatangkalan dituaran sangeunahna, manehna ninggalkeun kitu bae ,tanpa merhatosken lahan anu tos direksak.

Bapa ibu dewan juri sareng hadirin anu ku sim abdi dipihormat, ku ayana lingkungan urang anu reksak sareng gundul eta, tangtos wae bakal ngabahayakeun ka urang sadayana, kumargi bakal ayana bencana banjir, longsor atawa bencana-bencana sanes anu tiap waktos bakal ngancam ka urang sadayana.

Bapa ibu dewan juri sareng hadirin anu ku sim abdi dipihormat, lingkungan urang ieu mangrupakeun sumber kahirupan urang anu patali antara anu hiji serng anu sejenna, lamun anu hiji reksak tangtos anu sejenna oge bakal ngaraosken akibatna. Kumargi kitu hayu urang jaga sareng ngamumule lingkungan urang sangkan teu ngajantenkeun bencana ka urang sadayana. Anu mana lamun urang ngajaga atanapi ngamumule lingkungan urang tangtos wae minangka rasa syukur ka Gusti anu Maha Nyiptakeun.

Bapa ibu dewan juri sareng hadirin anu ku sim abdi dipihormat, pasiha hak-hak anak incu urang sareng dina kaayaan lingkungan alam urang anu lestari, nyaeta sareng cara tina hal-hal anu alit, sapertos micen runtah dina tempatna, atanapi hal-hal anu langkung ageung nyaeta sapertos melak deui pepelakan di lahan-lahan anu gundul tea. Saha deui atuh lamun sanes urang anu bade merhatosken kana lingkungan urang sorangan.

Bapa ibu dewan juri sareng hadirin anu ku sim abdi dipihormat, mung sakitu wae anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu matak ngaraheutken kana manah, sanes bade ngabejaan bulu tuur, sanes bade mapatahan ngojay ka meri, ieu mah etang-etang lauk buruk ngiring mijah. Ngalantur teu aya alang ujurna, teu aya pulunganeunana, sasieureun sabeunyeureun mugi-mugi aya guna sareng manfaatna, khususna kanggo sim abdi diri pribadi atuh umumna kanggo urang sadayana.

Amit mundur…….amit mungkur….. hatur nuhun ka sadayana.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu alaikum wr.wb.

Leave a Reply