Pidato : NGULINAKAKEN ABASA JAWI

NGULINAKAKEN ABASA JAWI

WONTEN ING WEWENGKON KULAWARGA

Assalamualaikum Warahm,atullaahi Wabarakaatuh

Nuwun, Para sedherek kakung putri ingkang minulya, para pinisepuh ingkang kinabekten. Saderengipun kula matur wonten ngarsa panjenengan sami , kaparenga kula nyuwun gunging samodra pangaksami, awit kula sampun wanton ngadeg wonten ngarsa panjenengan .

Ingkang sepindah , sumangga kita sedaya sareng- sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos, awit saking keparengipun sarta berkahipun, kita tansah ginanjar ing kawilujengan saengga kita sedaya pikantuk kekiyatan lair- batos saged pinanggih wonten panggenan ngriki.

Wonten ngriki kula badhe matur adhedhasar irah- irahan ing nginggil inggih punika ngulinakaken abasa jawi wonten ing wewengkon kulawarga.

Bab kaprigelan abasa jawi punika tiyang sepah ( Bapak- Ibu ) wajib maringi patuladhan lan ngulinakaken putra lan kluwarganipun migunakaken Basa Jawi sokur saged ingkang sae lan leres. Ngulinakaken Basa Jawi lan unggah- ungguh basa , boten bab ingkang ewet. Awit kapinteran lan kaprigelan ngginakaken basa punika saking pakulinan..Bab unggah- ungguh upamanipun; Bapak sare, Ibu sare, adhik tilem, kula tilem, simbah dhahar, kula nedha, adhik nedha. Amargi Basa Jawi punika wonten tataran ngoko, karma, karma inggil, mila lare kedah dipunparingi conto kados pundi leresipun manawi wawanrembug kaliyan tiyang sepah, guru lan kanca.

Kangge nambah greged lan sengsemipun marang Basa Jawi, perlu dipun kulinakaken ningali kesenian, kados dene; wayang, kethoprak,ludrug, campursari lsp. Utawi mirengaken saking radhio, VCD, lsp. Kejawi saking punika langkung prayogi manawi sampun sumadya wonten wacan abasa jawi upamanipun Jaya Baya lsp. Sesambungan kaliyan bab punika, mboten ateges nglirwakaken Basa Indonesia lan Basa Manca. Sinau Basa manca ugi perlu sanget saperlu kangge ngadhepi jaman global punika. Ewasamanten sanadyan saged lan wasis basa punapa mawon , Basa Jawi sampun ngantos dipunlirwakaken lan dipun sepelekaken. Sampun ngantos dados lare Jawi ingkang mboten ngertos Jawinipun.

Pratandha tiyang Jawi ingkang kirang mangertos Jawinipun sapunika sampun katingal, buktinipun sampun kathah. Tiyang sepah manawi ngendikan kaliyan putranipun samangke kathah ingkang ndamel Basa Indonesia. Ateges mboten maringi patuladhan tumrap putranipun kadospundi abasa Jawi ingkang sae. Mila mokal manawi tiyang sepah ingkang kados makaten kalawau nuntut punapa malih maido putranipun kok mboten saged Abasa Jawi.

Kasunyatan kados ing nginggil kalawau nrenyuhaken sanget ugi dados pepalanging tumrap lestari lan ngrembakanipun Basa Jawi.Umpami kemawon para tiyang sepah kluwarga Jawi sedaya saget paring patuladhan Abasa Jawi tumrap para putranipun, temtu para nem- neman generasi muda prigel lan wasis Abasa Jawi kang samesthinipun.

Para rawuh, sedherek kakung- putri , makaten reroncen basa ingkang saged kawula aturaken ing wekdal punika , mbok bilih ingkang sampun katur kalawau karaos kirang mranani ing penggalih, kula minangka manungsa wantah nyuwun gunging samodra pangaksami. Mugi sadaya ingkang kawula aturaken kalawau saged wonten gina lan manfaatipun.

Matur Nuwun . . .

Wassalaamu alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Leave a Reply