B. Jawa Pidato : Bapak Kepala Sekolah Ingkang Kula Bekteni,

Assalammualaikum Wr. Wb

Bapak Kepala Sekolah ingkang kula bekteni,

Bapak Ibu Guru ingkang dhahat kinurmatan,

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kula kurmati saha para siswa-

Siswi SMP 1 Pujon ingkang satuhu bagya mulya.

Puja puji syukur Alhamdullillah konjuk dhumateng Allah SWT. Ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayahipun, katitik kula panjenengan sami saget makempal wonten ing mriki kanthi wilujeng. Widada nir ing sambikala ngawontenaken pepisahan punika.

Shalawat saha salam katur dhumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ingkang tansah kita tuladhani suri tauladanipun sarta kita tengga safaatipun mbenjang wonten ing yaumul kiamat.

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, kalilanana kula matur wonten ngarsa panjenengan sami ngempil kamardikan nalika saweg sakeca wawan pangandikan. Kula minangka wakil saking pengurus 8g ngaturaken ganging panuwun ingkang tanpa umpami dhumateng Bapak/Ibu Guru, Karyawan-karyawati, para siswa-siswi, lan sinten kemawon inkang boten saged kula sebat satunggal mbaka satunggal, awit saking pambiyantunipun saged ngawontenaken pahargyan pepisahan punika. Kula namung saged ndedonga mugi-mugi sadaya amal kesaenan punika angsala pinwales saking Pangeran. Amin

Ing kalodhangan punika kula muji syukur Alhamdullilliah, dene raka kelas IX sampun saged ngrampungken kewajibanipun ingkang sampun kalampahan sadangunipun tigang taun, lan samangke saged nampil Serat Tanda Tamat Belajar.

Raka kelas IX ingkang bagya mulya, sadangunipun ngangsu kawruh taun ing pawiyatan punika, kula sakanca rumaos angsal patuladhan sae ingkang arupi kedhisiplinana, tata krami, semangat pasinaon lan sanes-sanesanipun. Kanthi punika kula sampun saged nywun lan ndedonga para siswa kelas IX sageta kasil ingkang badhe nglajengaken dhateng pawiyatan madya lan ngginakaken sadaya ngelmunipun kanthi leres. Ingkang badhe langsung nyambut damel sageda enggal angsal pademelan ingkang trep kaliyan pangertosan ingkang sampun dipun tampi wonten ing pawiyatan punika. Boten kasuwun raka kelas IX tansah ngaosi dhumateng Bapak/Ibu Guru sanajan sampun nilaraken pawiyatan punika.

Wasana kula cekapi atur pepisahan punika bok menawi wonten kiranging atur tuwin tata krami, kula tansah nyuwun agunging samodra pangaksami.

Billahi taufik wal hidayah, Wassalammualaikum Wr. Wb

Leave a Reply