Pidato Jawa.docx : Yang Terhormat Bapak Ketua RT 7

Assalamualaikum wr. Wb.

Yang terhormat bapak ketua RT 7

Yang terhormat panitia 17 Agustus

Serta bapak ibu sekalian yang saya cintai

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini

Tak lupa shalawat serta salam kita panjatkan kepada nabi besar Muhammad SAW

17 Agustus merupakan hari kemerdekaan kita yaitu kemerdekaan bangsa indonesia, yang mana pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta berjuang untuk segera membacakan tulisan proklamasi yang diabacakan oleh Bung Karno

karena itulah,wahai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa,penerus cita-cita perjuangan dari para pahlawan yang telah mendahului kita,bersatulah kita dalam cita dan karsa untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan buktikan kepada para pahlawan kita bahwa apa yang pernah mereka amanahkan kepada kita yanki sebuah kemerdekaan tidak akan kita sia-siakan. Merdeka atau mati !

Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan saya minta maaf sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Assalamualaikum wr. Wb. 
ingkang ingkang dibektosi bapak pangarsa RT 7 
ingkang ingkang dibektosi panitia 17 Agustus 
mawi bapak ibu pindhah ingkang bahagia 
setunggal-tama sumanggaa kita sedaya memanjatkan puji syukur kehadiratallah swt ingkang sampun nyaosaken rahmat ugi hidayahnya dadosipun kita sedaya saged ngempal teng acara ingkang berbahagia menika 
mboten kalimengan shalawat mawi salam kita sedaya panjatkan dhateng nabiagung Muhammad SAW 
17 Agustus ngrupikaken dinten kemerdekaan kita sedaya yaiku kemerdekaanbangsa indonesia, ingkang pundi wonten kala punika Bung Karno ugi BungHatta berjuang kagem enggal maosaken seratan proklamasi ingkangdiabacakan dening Bung Karno 
amargi itulah,wahai pemuda-pemudi generasi panglajeng bangsa,penerus cita-cita perjuangan saking para pahlawan ingkang sampun ngrumiyinikita,bersatulah kita sedaya lebet cita ugi karsa kagem mengisi kemerdekaankaliyan pamungon ugi buktikan dhateng para pahlawan kita sedaya menawi punapa ingkang nate piyambakipun sedaya amanahkan dhateng kita sedayayanki setunggal kemerdekaan mboten badhe kita sedaya sia-siakan. Merdeka utawi seda ! 
dhatengaken ingkang berbahagia, mekaten sambutan saking kawula, kirangipun mohon dipunapuntenaken. menawi wonten klintu-klintu tembung ingkang kirang berkenan kawula nyuwun pangapunten saagung-agungipun. 
Wassalamualaikum Wr. Wb