Pidato B. Jawa.45docx : Nama Kelompok

Nama Kelompok :

Eka Meilani Setyaningsih (07)

Ester Krisdiyanti (09)

Janatul Khoiriyah (14)

PERPISAHAN KELAS 9D

Nuwun,

Bapak pangarsa SMP N 1 Karangawen ingkang dhahat kinurmatan, Bapak pengurus komite sekolah ingkang kula hormati, Bapak lan Ibu Guru saha staf karyawan TU ingkang kula hormati sarta rencang rencang kelas 7,8 tuwin 9 ingkang kula tresnani.

Sumanggo kita sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung ingkang sampun maringaken sedaya nikmat lan kewarasan dateng kita sedaya dumugi kita sedaya saget makempal wonten ing acara perpisahan menika.

Kula wakil saking rencang rencang kelas 9D ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng agengipun kangge Bapak lan Ibu Guru ingkang sampun ngulang kula lan rencang rencang kula. Mboten kesupen kula lan sakanca ugi nyuwun pangapunten awit kula lan sakanca ndamel Bapak lan Ibu Guru kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula lan sakanca ingkang mboten mranani panggilih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak lan Ibu Guru sedaya kula lan rencang rencang kedah nglanjutaken sekolah ingkang luwih inggil, kula lan rencang rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.

Mbok menawi cekap semanten kemawon atur kula, wonten klenta klentunipun atur kula nyuwun agunging samodra pangaksami.

Nuwun.