Pidato Pasrah Manten : Parapinisepuh Ingkang Dahat

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Parapinisepuh ingkang dahat kinabekten
Para sesepuh ingkang dahat kinurmatan
Para rawuh kakung samawana putri ingkang kinurmatan,
kadang mudha taruna ingkang kula tresnani

Mangga sesarengan muji syukur dhumateng ngarsa dalem Allah SWT, ingkang tansah paring Rohmat dhateng kitasami. Nyuwun pangapunten dhateng sagunging para tamu, kapareng kula badhe matur wonten ngarsanipun Bapak Sartika sekaliyan.
Bapak Sartika sekaliyan ingkang satuhu kula kurmati, kaparenga kula matur nuhoni atur penjenenganipun Bapak Kusnadi Raharjo sekaliyan.

Lumantar Kula Bapak Kusnadi Raharjo ngaturaken salam kawilujengan konjuk dhumateng Bapak Sartika sekaliyan mugi-mugi tansah sinandhing ing karahayon saha kabagyan saking ngarsanipun Allah.

Kula saromobongan sowan ndherekaken calon penganten kakung inggih Bagus Muh. Arifin. Mugi Bapak Sartika kapareng nampi saha manggihaken kaliyan Roro Ayu Catur Wulandari. Ingkang punika Bagus Muh. Arifin kula pasrahaken dateng Bapak Sartika.

Kairing sesanti mugi rahayu wilujeng panggihing penganten sarimbit sedya utami mugi kaleresan bebrayanipun, lestantun anggenipun bebesanan.

Mbok bilih kula sarombongan anggenipun sowan kirang tata krami saha trapsila, kula suwunaken pangapunten.

Cekap semanten atur pasrah kula, kirang treping subasita anggen kula matur nyuwun pangapunten.

Wasana rahayu ingkang sami pinanggih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb