Pidato Haornas : Nuwun, Dumateng Kepala Sekolah SMA 6

Assalamualaikum.wr.wb

Nuwun, dumateng kepala sekolah SMA 6 ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Bapak dalah ibu guru ingkang satuhu kinurmatan . Saha siswa-siswi, kadang werda tumaruna ingkang satuhu bagya mulya

            Langkung rumiyin sumaangga kula lan panjenengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan arupi kasarasan saengga ngantos wekdal punika kula lan panjenengan sedayansaged kempal manunggal kangge ngawontenaken adicara pengetan dinten Olahraga Nasional wonten ing SMA N 1 Kebumen.

            Sholawat saha salam mugi tansah katetepna dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sarta para sedherekipun ingkang kita antu-antu syafaatipun dumigi yaumul akhir samangke. Amin

Poro sedherek, Tanggal 9 September inggih meniko arupi dinten ingkang wigati tumrap bangsa Indonesia. Tanggal 9 Sepember 2014 kolo wingi, kito nembe kemawon ngrameaken dinten Olahraga Nasional utawi HAORNAS. Bangsa Indonesia panci anggadahi hubungan ingkang kiyat kalian pengetan meniko.

Wonten ing pengetan HAORNAS kathah kegiatan olahraga ingkang dipun lampahi, wonten ing tingkat nasional, provinsi, kabupaten, utawi tingkat dusun. Kegiatan kegiatan meniko kedahipun anggadahi tujuan nglairaken generasi ingkang berprestasi lan ningkataken semangat bangsa Indonesia utaminipun ing bidang olahraga. Tujuan sanesipun inggih meniko kangge ningkataken kreativitas masyarakat.

Poro rawuh ingkang kinurmatan

Saestunipun HAORNAS meniko salah setunggalipun panggenan ingkang pas kagem generasi muda kangge nedahaken ketangkasan wonten ing bidang olahraga ingkang dadhos kagunganipun putra putri Indonesia. Ananging, kasunyatanipun kathah siswa siswi ingkang mboten nyaluraken bakatipun. Wonten kalih faktor sebab kadadean meniko. Sepindah, mboten wontenipun sarana prasarana ingkang cekap. Kaping kalihipun yaiku mboten wonten kesadaran siswa siswi piyambek.

Pramila meniko, kulo ngajak dumateng generasi muda ing ndherek rawuh, kangge pengetan HAORNAS ing salajengipun monggoh kito ndherek partisipasi lan nyengkuyungaken. Supados generasi muda saged katingal aktif medalaken bakate.

Menika ingkang saged kula aturaken ngengingi babagan Olahraga Nasional. Mbok bilih kathah klenta-klentuning atur kula tansah nyuwun agunging pangaksami. Wassalammuallaikum Wr. Wb.