Pidato Basa Jawa : Nuwun Kepala SMP N 2 Ambarawa Ingkang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Nuwun kepala SMP N 2 Ambarawa ingkang kinurmatan, Bapak/Ibu saha karyawan ingkang kula hormati, uga rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan kaharjan.

Kula minangka wakil saking siswa kelas IX ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak,Ibu guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sekanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu guru pikantuk piwales saking Gusti ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan katentreman saengga saged nggulawantah dhateng adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak,Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti ingkang maha Agung.

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Nama : I Made Wisnu Bakti Saputra

No: 30-002-010

Kelas: IX A

Nama : I Made Wisnu Bakti Saputra

No: 30-002-010

Kelas: IX A