Pidato B.jawa : BASA JAWI

PIDATO BASA JAWI

Asalamualaikum.wr.wb

Ingkang kinabekten bapak kepala sekolah, ingkang pantes sindursana bapak saha ibu guru, ingkang kinurmatan bapak tuwin ibu karyawan, lan siswa saha siswi SMA N 1 Banjarnegara ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kula panjenangan ngaturaken puja-puji syukur dhumateng ngarsanipun gusti Allah ingkang maha welas saha asih. Salajengipun mugi-mugi sholawat lan salam tetep dipunaturaken dhumateng junjungan agung kita nabi Muhammad SAW ingkang kita nantiaken syafaatipun ing Yaumul akhir mangke.

Salajengipun kula ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya, saged adamel regenging swasana.

Para bapak, ibu sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Wigatosing tanggap wacana punika, badhe dipun aturaken bab nguri-uri budaya Jawi. Amargi saniki katah budaya-budaya Jawi ingkang sampun ditilaraken dhumateng tiyang Jawi.

Saniki budaya Jawi kadosipun sampun ditilaraken dhumateng tiyang-tiyang Jawi, amargi ngerembaka jaman ingkang saya enggal, tuladhanipun lare-lare Jawi lankung remen dolanan PS utawi internet, tinimbang dolanan tradisional kados layangan utawi dirdiran. Saniki katah ugi tiyang Jawi ingkang mboten saged basa jawi, katah tiang Jawi ingakng milih ngagem basa Indonesia tinimbang basa jawi. Remaja saniki ugi kathah ingkang milih budaya Barat tinambang budaya kita budaya Jawi. Punika ingkang andamel trenyuh, amargai budaya jawi malah ditilaraken dening tiyang jawi piyambak.

Padahal, budaya Jawi punika wigati. Katah ugi tiyang ingkang kagum dening budya Jawi, amargi budaya jawi punika benten saking budaya suku liyane. Ing Jawi, dipunajaraken tata karma, ugi wonten unggah-ungguh basa, ingkang ngajaraken kepripun ngendika dhumateng ingkang langkung sepuh, enom, utawi kalian sepadhanipun. Suku Jawi ugi gadah tarian-tarian tradisonal, lagu-lagu tradisonal, ngantos dolanan-dolanan tradisonal ingakng mendidik.

Mula, sumangga kita sedya nguri-uri budaya jawi, supados budaya-budaya kita mboten ical, lan budaya-budaya punika saged kita warisaken dhumateng putra-wayah kita mbenjang. Amargi pramila sanes kita ingkang purun nguri-uri budya jawi sinten malih ingkang purun nguri-uri budaya punika?

Cekap semanten atur kula, mbok bilih katah kata-kata kula ingkang tebih saking tata karma, kula nyuwun agungin pangaksami. Maturnuwun.

Wasalamualaikum.wr.wb

Afifannisa Dienda Rifani (XI IPA 1/01)

Leave a Reply