Pidato Bahasa Jawa Tentang Budi Pekerti

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG BUDI PEKERTI

Sugeng enjing,

Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 76 Yogyakarta Ingkang Kinurmatan,

Bapak Ibu guru saha Karyawan Karyawati SMP Negeri 76 Yogyakarta ingkang sinuba ing pakurmatan,

Saha kanca-kanca ingkang kula banggakaken.

Sepisan sumangga kita ngaturaken agunging panuwun wonten ngarso Tuhan YME, ingkang sampun paring kita mapinten-pintin kanugrahan saha kanikmatan sahinggo wonten titi wanci punika kita saget muwajahah ing halaman sekolah menika kanthi wilujeng tanpa alangan satunggal menapa.

Bapak Ibu saha kanca-kanca ingkang kinurmatan,

Keparenga kula ing wekdal menika ngaturaken sekedik irah-irah babagan budi pekerti tumrap kita sedaya khususipun tumrap para wiranem konjuk nguri-uri budaya jawi. Menawi kita sedaya saged sami-sami njagi saha ngalaksanakaken budi pekerti kanthi sae saestu kegesangan kula panjenengan ing ndunya menika ugi bakal ayem, tentrem, saha bagya.

Sagung para rawuh ingkang satuhu bagya mulya,

Budi pekerti utawi ing bahasa jawi ugi kasebut kanthi nami unggah-ungguh ing wekdal menika sejatosipun sanget mrihatinaken. Masalah menika saged kita tuweni salebeting dereng mangertosipun para wiranem konjuk unggah-ungguh ingkang kedah kita sedaya mangertosi ugi laksanakaken. Mila saking menika kita kedah sami-sami sinau babagan budi pekerti tumrap tiyang sepuh kita, para sesepuh saha saking Bapak Ibu guru ingkang langkung mangertosi babagkan unggah-ungguh tumrap tiyang sanes.

Mekaten sekedik atur saking kula, kathah kalepatan saha kekiranganipun nyuwun pangapunten.

Sugeng enjing.