Pidato Perpisahan Bahasa Madura Kellas Tello’ Smpn 2

Pidato Perpisahan Bahasa Madura

          Assalamu’alaikum wr. wb.

          Dha’ se molja, Bapa’ Kepala SMPN 2 Bhangkalan,

          Para ghuru sareng staf-staf TU SMPN 2 Bhangkalan se badhan kaula molja aghi,

          Para rabu se badhan kaula molja aghi,

          Sadajana kanca OSIS periode 2012/2013 sareng sadajana mored-mored kellas 9 SMPN  2 Bhangkalan se badhan kaula tresna e.

          Eyatore areng-sareng manjat aghi poji syokor ka Ajunan Guste Allah SWT se ampon marenge rahmat sareng hidayah epon, saengga kaula sareng ajunan sadaja kengeng ngarabu aghi acara perpisahan mored-mored kellas 9 SMPN 2 Bhangkalan ka’ dinto dhalem kaadha’an sehat wal afiat. Mogha-mogha ajunan sadaja e parenge ridho sareng kane’madhan se rajhe dhari Guste Allah SWT. Amin ya robbal ‘alamin.

          Para rabhu se badhan kaula molja aghi,

Neng kasempadhan ka’ dinto,kaula abhakele ca-kanca sadaja matorra sakalangkong se sanget rajhe epon ka sadajana jhasa Bapa’ sareng Ebhu Guru se ampon sabbar tor tolos ngajher, ngebimbing, marenge semangat dha’ kaula sareng ca-kanca sadaja saengga kaula sareng ca-kanca kengeng lulus kalaban hasel se muas aghi.Kaula sareng ca-kanca nyo’onna sapora se rajhe manabi badha sala lopot epon totor kata, kalakuan kaula sareng ca-kanca se korang sae sareng korang sopan ka Bapa’ sareng Ebhu guru sadaja.

          Para rabhu se badhan kaula molja aghi,

Kita sadaja ampon oneng, jhasa Bapa’ sareng Ebhu Ghuru pareng aghi ka kaula sareng ca-kanca sanget rajha tor sangat bermanfaat epon badhi kaodhi’ epon kaula sareng ca-kanca. Jhasa Bapa’ sareng Ebhu Ghuru ta’ kengeng e ghante’e sareng paponapa.Kaula sareng ca-kanca matorra sapora jughan amargha kita sadaja ta’ kengen, ta’ bisa meles jhasa-jhasa Bapa’ sareng Ebhu Ghuru se sanget rajha paneka, kaula sareng ca-kanca coma bisa nyo’on tor adhu’a ka Ajunan Guste Allah SWT mogha-mogha panjennengngan sadaja eparenge kasalamaddhan dunnya- akherat. Amin ya robbal ‘alamin.

          Para rabhu se badhan kaula molja aghi.

Tak kalep jughan kaula sareng ca-kanca nyo’onna doa ka para rabhu sadaja, mogha-mogha kaula sareng ca-kanca sadaja bisa maso’ ka SMA favorit se ekareb aghi sareng kita sadaja kengeng aghuna dha’ bangsa sareng negara epon Indonesia mardhika. 

          Para rabhu se badhan kaula molja aghi,

Saka’dinto bisaos pamator dhari badhan kaula. Manabi badha sala lopot epon totor kata, kaula nyo’onna sapora se sanget rajhe epon.

Akhirul kalam, Wabillahi taufik wal hidayah,

Assalamu’alaikum wr. wb. 

PIDATO PERPISAHAN KELLAS TELLO SMPN 2 BANGKALAN

            Assalamualaikum Wr.Wb

Se molja Bapa Kepala SMPN 2 Bangkalan,

Se molja Bapa sareng Ibu guru SMPN 2 Bangkalan,

Se badan kaula Cintae sadajana kanca OSIS Periode 2009/2010 sareng sadajana panitia perpisahan mored kellas tello periode 2009/2010 SMPN 2 Bangkalan.

Kaangguy ngabidhi pamator kadhinto, abdina ngajak dha ajunan sadaja badhi amoji syokkor ka Ajunan Allah SWT sebab lantaran kasokanepon Allah SWT, abdina sareng ajunan sadaja kengeng ngarabui acara perpisahan kadhinto. Moga moga rabuepon ajunan sadaja kengengah ridho tor kanemadhan dari Allah SWT. Amin

Ta kalep jugan, abdhina mator sakalangkaong da bapa sareng ibu guru se ampon marenge bakto sareng kasempatan dha abdina badhi matorragi pidato kadhinto.

Bapa ibu guru sareng sadajana onjangan se abdina moljaagi.

            E kasempatan kadhinto, abdina mekkele ca kanca sadaja matorra sakalangkong se sanget rajaepon dha sadajana bapa ibu guru se ampon sabar sareng tolos ngajer abdina sareng cakanca sadaja saengga abdina sareng cakanca bisa lulus tor narema ijazah. Abdina oneng, elmo se ampon bapa ibu guru parengagi dha abdhina sareng cakanca sanget bermanfaat badhi odhiepon abdina sareng cakanca sadaja. Namong abdina ta bisa meles pa-apa. Abdina coma bisa nyoon dha ajunan Allah SWT moga moga panjennengngan sadaja kengeng kasalameddhan dunnya akherat. Amin ya robbal alamin.

            Selaen kadhinto abdina sareng cakanca nyoon doa dari ajunan sadaja moga moga abdina sareng cakanca sadaja bisa lulus tor kengeng maso ka SMA Negeri favorit se ekarebagi.

            Para rabu se abdina moljaagi.          

            Sakadhinto bisaos pamator dhari abdina. Manabi badha sala lopotepon pamator, abdina nyoon sapora se sanget rajaepon.

            Wabillahitaufik wal hidayah

            Wassalamualaikum Wr.Wb