Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil

contoh pidato bahasa jawa krama inggil

Sugeng siang sedaya kemawon

Ingkang dahad kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Semarang, Pengurus Komite Sekolah, Para Tiyang Sepuh dalah Wali Siswa, Bapak-Ibu Guru, staf TU, konco-konco lan adhik-adhik sedaya kemawon ingkang kula tresnani.

Sapisan, monggo kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun maringaken nikmat kasarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal wonten adicara perpisahan siswa kelas 9 punika. 

Kula siswa kelas 9B ingkang tinanggenah makili konco-konco kelas 9, ngaturaken agenging panuwun kagem sedaya Bapak Ibu Guru ingkang sampun nggulawenthah kula sakonco dangunipun tigang warsa wonten pawiyatan punika. 

Kula sakonco ugi nyuwun pangestu supados saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae, ingkang sampun dados tujuan kula sakonco. Lan mugiya kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani tumrap keluarga, masyarakat, bangsa lan negari. 

Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget, nilaraken pawiyatan punika. Amargi pawiyatan punika sampun kados griya kula payimbak. Bapak Ibu Guru inggih sampun kula anggep kados tiyang sepuh kula payimbak. Kula inggih gadhah sekedik pesen kangge adhik-adhik kelas 7 lan 8 supados sinau ingkang sregep amrih saget mujudaken cita-cita nipun.

Cekap semanten atur kula, manawi kathah tindak-tanduk lan pocapan kula sakonco ingkang klentu sahingga damel gerahing penggalih, kula nyuwun agunging pangaputen dumateng sedaya kemawon. Matur nuwun.

Sugeng Siang