Pidato Rt Nama :dela Vredi Yantoro

NAMA :DELA VREDI YANTORO

NO : 05

KELAS : IX A

PIDATO BAHASA JAWA KEMERDEKAAN RI

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan Bapak kepala sekolah SMK N 1 Rembang, Ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu guru SMK N 1 Rembang, Ingkang kinurmatan Staf lan Karyawan SMK N 1 Rembang, lan mboten kesupen rencang rencang kula ingkang kawula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kula lan Panjenengan ngaturake puja-puji syukur dhumateng ing ngarsaning Gusti Allah SWT. Awit saking punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing adicara mengeti dinten kamardikan RI ingkang kaping 68 taun, lan sholawat serta salam kula lan panjenengan sedaya njunjungake dhateng nabi kita nabi Muhammad SAW Mugi – mugi kita pikantuk syafaat ing dunya lan akhirat.

Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh wonten ing adicara mengeti dinten kamardikan ingkang kaping 68. Kula minangka Juru pamedar sabda ngaturake maturnuwun marang para panitia ingkang sampun ngawontenake adicara punika kanthi lancar. Mugi-mugi adicara punika saged lumampah kanthi sae, Amiin.

Para rawuh ingkang kula urmati, sampun kaping 68 tau indonesia merdika lan dados negara ingkang mulya, sejahtera lan makmur. Kula lan panjenengan sedaya kedah nuladhani dhumateng para pahlawan ingkang sampun berjuang mbrantas para walandi utawa penjajah sangking bumi pertiwi kanthi ngrenggut jiwa, raga, lan nyawa.

Kula lan panjenengan sedaya ingkang dados generasi muda bangsa kedah saged ngisi kamardikan punika ing sedaya bidhang, supadhos kita dados generasi ingkang sae kangge bangsa lan negara. Mugi mugi generasi generasi kasebut saged mujudake cita-cita negara adhe dasar wonten ing pancasila lan UUD 1945. Mugi-mugi usaha kita saged dpun paringi restu dening Allah SWT, Amiin.

Mekaten atur kula mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten mranani penggalih bapak lan ibu sedaya, kula nyuwu pangapunten.

Akhirulkalam Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

NAMA : DEWA SAPUTRA

NO : 6

KELAS : IX A

PIDATO BAHASA JAWA PERPISAHAN KELAS 9

Assalamu’alaikum wr. wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak – Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang – rencang kelas 9 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan sak manika.

Kula, wakil saking rencang – rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Bapak / Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa.

Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang – rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Bapak / Ibu guru amargi wonten ing tigang warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi – mugi Bapak / Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang – rencang.

Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang – rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang – rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.

Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.

Wasslamu’alaikum wr. Wb

NAMA : BAGUS SETIAWAN

NO : 04

KELAS : IX A

Asalamualikum wr.wb

Sampun kawuningan bilih saben tanggal 10 November bangsa kita mengeti Hari Pahlawan. Kangge ngengeti bilih rikala tanggal 10 November 1945, ing Surabaya wonten prastawa perang ageng ing antawisipun bangsa Indonesia ingkang dipun pelopori arek-arek Surabaya nyingkiraken Walanda ingkang manut sekutu (Inggris) mlebet ing tanah Jawi.

Saking semangatipun arek-arek Surabaya lan rakyat ing tlatah Indonesia sanesipun. Ing selajengipun damel horeging donya, ngantos dewan keamanan PBB tumut campur tangah ngengingi peristiwa menika.

Poro rawuh sedaya, saha mudha-mudhi ingkang kula hormati. Ing pangetan menika kula mboten badhe caos gegambaran bab peristiwa ing tanggal 10 November 1945. Nanging badhe ngengetaken bab semangat perjuangan pahlawan perlu kalajengaken kangge nindakaken pembangunan.

Kanthi rahmating Gusti Allah ingkang Maha Adil, para pejuang wekdal semanten saged ngrebat wilayah Surabaya. Arek-arek Surabaya ingkang dipun pendhegani dening panjenengan Bung Tomo kanthi sora paring semangat. Jiwa lan semangat 10 November taksih wonten manahipun bangsa kanggeh mbangun negari Indonesia. Kathah para pejuang gugur ngurbanaken jiwa raga lan bandha kangge mbela bangsa lan negari.

Pramila mangga sesarengan kita lajengaken menapa ingkang dados gegayuhaning para pahlawan.

Para rawuh ingkang kulo hormati, cekap semanten atur kula bilih wonten kiranging atur saha solah bawaw ingkang kirang mranani penggalih panjenengan. Mawantu-wantu kula nyuwun agenging samodra pengaksami. Mugi-mugi bangsa kita tansah pikantuk rahmat tuwin hidayah saking Gusti Allah ingkang Maha Kuasa. Amin..

Wassalamualaikum Wr.Wb