Pidato Tugas:

Tugas:

BAHASA BALI

OLEH:

NI PUTU RIKA RAHAYU

15/ XII IPA2

SMA N 1 SEMARAPURA

2010

LUU

Om Swastyastu,

Majeng ring pengeter acara titian ngaturang suksma antuk galah sane kapaica ring titiang.

Para pamilet sareng sami sane wangiang titiang pasti sampun eling sane mawaste luu. Ring dija-dija mangkin luune dados pabligbagan lan pikobet mawinan ring desa utawi ring kota, turmaning pabligbagan nenten prasida usan. Yeningn sampun asapunika kabaose, pamargi sane pastika patut ruruhang baos sekadi mangkine ruruhang solusi. Yening petprade nenten prasida jagi ngangganing, ipun jagi ngametuang pikobet, sangkaning rauh wit saking parilaksana parajanane sane nenten peduli ngeninin indik luu.

Para sameton sareng sami,

Luu yening becik antuk ngindikang utawi midabdabin, ipun jagi ngawinang luwih, yening nenten becik antuk ngindikang jagi ngarauhang baya. Baya sane pacang karauhang akeh pisan, bayane boya ja sios wantah panyungkan, bayane sane marupa panyungkan upaminne panyungkan malaria, panyungkan muntaber, panyungkan demam berdarah, lan panyungkan sane siosan, sane ngawinang wantah karang genahe sane kotor kaebekin antuk luu. Yening sampun urati indik luu, cihnayang kauratiane mangda mereresik ring pakarangane, turmaning prasida nglimbak rauh ring telajakan pakarangane, mangda luune kagenahang manut genah sane sampun kasediaang, sampunang sekoda-koda ngenahang utawi ngutang luu. Yening sampun makasami urati ring kawentengan luu, pikobete utawi bayane akidik pacang rauh. Siosan sakadi baya sane sampun kawedar ba duur prasida taler luune ngawinang kabanjiran, duaning saluran toyane namoning sabeh kaambengin antuk luu. Boya ja luune ngametuang pikobet kamanten nanging ipun taler presida ngametuang kaluwihane. Yening baosang kaluwihane, luu punika ngaran luwih, yening petprade prasida manguwah, kawigunan ipune dados angge ngalemekin taneman tumuwuhe, sane banget karuruh olih petanine.

Ida dane sareng sami,

Yening baosang malih indik luu punika, luu punika kapah kalih, luu wit saking dedaunan sane kabaos luu organik, luu wit saking plastik sane kabaos luu non organik. Luu wit saking dedaunan, punika prasida kauwah dados rabuk utawi pupuk sane kabaos pupuk organik kawigunanne angge ngalemekin sarwa taneman tumuwuhe, yening sampun taneman tumuwuhe lemek jadi mikolihang hasil sane becik utawi luwih. Luu wit saking plastik, luu sane banget mikobetin, ipun nenten mudah hancur, ipun wantah prasida kawaliang ka wit ipune, puniki ngaruruh pangangge sane khusus. Yening petprada luu plastike kakutang utawi kagenahang ring bangkete utawi ring tegale, taneman tumuwuhe kauripane pacang puit, nenten prasida mapikolih hasil sane becik utawi luwih, duaning akah tetandurane kaambengin antuk luu plastike, puniki banget mikobetin petanine. Sangkaning puniki mangda parajanane urati taler misahang pantaraning luu wit saking dedaunan, lan wit saking plastik. Iriki mangda banget karuruh kauratian parajanane.

Ring kota-kota sane ageng ngangganing luu meweh pisan, krana makehan srana sane kangge ri sajeroning kaluwarga ngangge sarwa plastik; piring plastik, sinduk plastik, gentong plastik, meja plastik, sandal plastik, tikeh plastik, tali plastik, lan sane siosan. Ri kala mapupul sareng pasametonan sajeroning magendu wirasa piragiang babaos kocap mangkin kabaos jaman plastik. Iriki mangdanyane sane ngangganing indik luu mangda mikayunin utawi madue srana sane kaangge manguwah luu punika sakadi baose baduur luune mangda prasida ngametuang kaluwihan.

Inggih Ida dane sareng sami sane wangiang titian,

Wantah sakadi asapunika sane prasida aturang titian, sampun majanten sane katur puniki makueh kakirangannyane, minakadi daging basa basita, bebaosan miwah sane lianan. Punika awinan titing nunas geng rena sinampura. Mogo-mogi atur titian puniki wenten pikenohnyane. Puputang titian antuk parama santih.

Om Santih, Santih, Santih Om