Pidato Nama : Uray Iqbal

NAMA: URAY IQBAL

NIM: 131210383

MK: RETORIKA DAKWAH

MENSYUKURI NIKMAT ALLAH

Ass.Wr.Wb

Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dapat berkumpul diruangan yang insyaAllah dimulyakan oleh Allah SWT. Amin .

Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW,kepada keluarganya,sahabatnya,dan kepada kita selaku umatnya semoga di yaumul akhir diberikan safaat olehnya amin .

Dan yang terhormat Bapak Suharto S.Ag M.Si selaku dosen mata kuliah Retorika Dakwah,dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan.

Pada kesempatan ini saya akan berpidato tentang mensyukuri nikmat Allah.

Para hamba Allah dan kekasih Rasulullah yang berbahagi,Allah SWT,telah memberikan kita nikmat,nikmat yang sungguh banyak yang tidak terhitung jumlahnnya. Sehingga apabila semua orang pintar,pandai,cerdas,semua dikumpulkan niscaya tidak akan bias,tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah yang sangat banyak. Allah berfirman dalam (QS. An Nahl: 18) yang berbunyi :

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya.

Maka dari itu ,ayo !!! Marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Karna,apabila kita bersyukur atas segala nikmatnya,Allah pasti akan menambah nikmatnya,dan apabila kita kufur tidak mensyukuri nikmat Allah,maka kita mendapat azab,azab yang sangat pedih.

Kaum muslimin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Maka dari itu marilah kita angkat tangan kita,kita tundukan kepala kita,kita tundukan hati kita,kita berdoa kepada Allah SWT.

Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan,mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua amin. Saya akhiri .

Wass.Wr.Wb.