Pidato Saking Keluarga Mempelai Putra

PIDATO SAKING KELUARGA MEMPELAI PUTRA

Assalamualiakum wr.wb

Hadirin ingkang kula hormati.

Sumangga kita ngraosaken puja lan puji syukur dumateng ngersanipun gusti Allah SWT ingkang sampun maringi kita mapinten pinten kerahmatan lan kenikmatanipun, sahingga kita saget kempal wonten meriki kaperlu ndugeni undangipun bapak Hatta Rajasa sakeluarga. Mugiyo ing dalem kehadiran kita niki dipun ridhai kaliyan Allah SWT.

Mboten kesupen shalawat serta salam, mugiya tetep kunjuk dumateng nabi kita Nabi Muhammad SAW ingkang sampun mbeto umatipun saking jaman jahiliah dhumugi jaman islamiah ingkang kita alami sakniki.

Hadirin ingkang bahagia

Kula wonten mriki atas nami wakil saking rombongan pengaten jaler bade matur agunge pangapunten mbok menawi wonten lelampahan lan prilaku kita ingkang kirang sopan kados wonten mriki lan ugi ing dalem wicantenan lan lintu lintunipun. Lajeng kula atas nami wakil saking rombongan pengaten jaler inggih meniko bapak Susilo Bambang Yudhoyono sekeluarga nyampekaken salam ingkang ucapanipun inggih menika Assalamualaikum Warakmatullahi Wabarakatu dumateng keluarga estri inggih meniko bapak Hatta Rajasa sekeluarga.

Semanten ugi bapak Susilo Bambang Yudhoyono sekeluarga nyampekaken salam dumateng keluarga penganten estri, ugi bapak Susilo Bambang Yudhoyono nitipaken putraipun, ingkang dereng saget nopo nopo babar blas niki. Pramilo saking niku, ampun ngatos segan segan meringi petedah lan nasihatipun, keranten adik kula Edhi Baskoro Yudhoyono niki taksih mbutuhaken bimbingan saking bapak Hatta Rajasa sekeluarga.

Akhiripin kula atas nami wakil saking rombongan pengaten jaler niki nyuwun agunge pangapunten beleh nopo ingkang kula aturaken wahu wonten kelepatanipun.

Akhirul kalam bilahi taufik walhidayah waridho wainayah

Wasalamualaikum wr.wb

ANUGRAH TAMAM BASRONI

XII IPA 5/01