Pidato Kula Nuwun

Kula nuwun

Dewan yuri ingkang kinurmatan

Saha kanca-kanca kang dak tresnani

Hamurwakani atur sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur Alhamdulillah saha ngaturaken agungin panuwun dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT, ingkang sampun paring kanugrahan, rahmat, saha hidayah, saengga wekdal punika kita saget makempal wonten ing papan mriki nggih niku

Kula haturaken matur nuwun sanget dhumateng panjenengan sedaya ingkang sampun maringi kula wekdal, saengga kula saget nyampekaken sesorah kula ingkang kagungan judul :

NGURI-NGURI BASA

Para rawuh ingkang winantu ing karahayon

Kados ingkang sampun kita mangertosi, bilih Basa Jawi punika salah satunggalipun Basa Daerah wonten ing nagari kita. Pramila, sumangga kita sami nglestantunaken Basa Jawi supados Basa Jawi punika mboten kegerus ingkang perkembanganipun zaman. Basa Jawi punika kalebet wonten ing Kabudayan Jawi, Satunggalipun Budaya Jawi kadosta Tari Jawi, Gamelan Jawi, tembang macapat,