Assalamualaikum Wr. Wb Nama : Muhamad Haki Isharaki Kelas : VI Nama : Muhamad Haki Isharaki Kelas : VI Wilujeng Enjing Sadayana. Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa kelas 6 nu dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun…

Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.Dina salah sahiji hadits diterangkeun…Inna dhofatu minal imanNu hartosna : Kabersihan teh sabagian tina Iman Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulya.Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten. Wassalammualaikum Wr. Wb. Contoh Pidato Bahasa Sunda 2 Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh     Alhamdulillahi robbil alamin. Wassholatu wassalamu ala Muhammadin. Waala alihi washohbihi azmain. Amma badu    Bapa-bapa, ibu-ibu anu dipihormat tur dipiajrih ku sim kuring.    Teu kakantun hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.    Langkung tipayun sim kuring muji syuur ka Alloh ku ngedalkeun Alhamdulillahi robbil alamin wireh dina ieu waktos tiasa ngadeg di payuneun parabapa, paraibu miwah hadirin kanggo ngadugikeun biantara.    Sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka panutan alam, nabi anu pinuji nyaeta Nabi Muhammad SAW. Ka kaluwargina ka parasohabat sareng ka umatna anu taat kana pituturna. Amin ya robbal alamin.    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.    Neda widi ka sadayana, dina ieu waktos sim kuring seja ngadugikeun perkawis program wajib belajar salapan taun anu ayeuna nuju dilaksanakeun.    Tujuan pamarentah ngedahkeun sadaya warga nagara ngalaksanakeun wajar dikda 9 taun the sanes kanggo ngahontal cita-cita bangsa Indonesia anu kaunggel dina Tujuan Pendidikan Nasional nyaeta ngahontal masyarakat anu sampurna. Dina babasan urang mah manusa anu cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.    Kanggo umat islam program belajar the diwajibkeun tur teu diwatesanan 9 taun tapi wajib ti kawit dibabarkeun dugi ka maot.    Sakumaha pidawun Rosululloh SAW  Tolabul ilmi faridotun ala kullil muslimin walmuslimat minal mahdi ilalahdi.    Naging nu dimaksad program wajar dikdas 9 taun mah nyaeta program diajar di pendidikan formal. Murangkalih anu yuswana 7 dugi ka 15 taun kedah diajar di sakola ti SD dugi ka SMP.    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ke Alloh SWT.    Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawebareng ti sadaya lapisan masyarakat, utamina ti para sepuh nu kagungan murangkalih ti yuswa 7 dugi ka 15 taun.    Mugi-mugi ku cara rempug jukung sauyunan, gawe rancage sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka rahayat ieu program tiasa dilaksanakeun kalayan hasil nu nyugemakeun.    Pamungkas, sadaya pamaksadan moal tenekanan upami teu aya ridho Alloh SWT. Ku kituna urang sami neneda ka Mantenna mugia sadaya paneja urang diijabah. Amiin Ya Alloh Ya Robbal alamin.    Rupina sakitu nu kapihatur, bilih aya catur nu ngalantur, aya basa nu  teu luyu sareng tetakrama, mugia sadayana jembar manah nghapuntenna.    Wassalamualaikum warohmatuloohi wabarokatuh.

Tema: Kebudayaan Assalamualaikum wr wb Ibu/Bapak Guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkung rerencangan sadayana. Langkung tipayun, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti nu Maha Agung, margi mung barokah sareng rohmat Mantenna urang tiasa riung mumpulung dina kasempatan ieu.…

Contoh Pidato Biantara Sunda 6 Dedi Naskah Lomba Biantara Basa Sunda Siswa SD :Tingkat Kec. Cikole Kota Sukabumi Thema : Ngarasa Reueus Jadi Urang Sunda NGAMUMULE BASA SUNDAKenging : Dedi Junaedi, S.Pd.Saptu, ping 4 Maret 2006 Assalammu alaikum wr. wb.Sampurasun…

Nami: Kelas : Pidato Kalulusan Kelas VI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh . Alhamdulillahi robilalamin wasalatu wasallam ala sayidina mmuhamadin waala ailihi wahsobini ajmain langkung ti payun puji sinareng sukur urang sanggakeun ka Allah SWT, solawat miwah salam mugia di kocorkeun kajungjunan…

Assalamualaykum Warahmatullah Wabarakatuh Dina munggaran cariosan, hayu urang sadayana manjatkeun puja sarta syukur urang ka hadirat Gusti Allah Subhanallahu wa taala. Tema nu ku simkuring dicandak dina kasempetan ayeuna nyata soal kanakalan remaja. Guru-guru sareng rerencangan sadayana anu kusimkuring dipikacinta,…

URANG SUNDA KUDU NGAROJONG KANA ATIKAN PIKEUN SUKSESNA KAWAJIBAN DIAJAR 12 TAUN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun.. Dwan yuri anu ku sim abdi di pihormat, ibu kalih bapa guru nu sami rawuh di ieu tempat, teu kakantun rrncangan sadaya anu ku…

Pidato Bahasa Sunda Hikmah Puasa Jeung KasantunanPidato Bahasa Sunda Hikmah Puasa Jeung Kasantunan Hikmah Puasa Jeung Kasantunan Assalamualaikum Wr.Wb Loba manfaatna nu bias dibeunangkeun jeung sakabeh muslim ti ibadah puasa. Salahsahijina, jeung media ngalatih kasantunan jeung berimokrasi sapopoe jalema muslim…

Pidato Bahasa Sunda Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak, Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan, bingah ka giri-giri, bingah amarwata suta, bingah anu taya hinggana, sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok…

Assalamualaikum Wr.Wb.Aujubillah himinassyaiton nirojim.Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama badu.Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat…

Biantara Nyrnkeun jeung Narima Calon PangantnBiantara Sesepuh ti Calon Pangantn Aww Assalamualaikum Wr. Wbr. Ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos nysakeun lolongkrang waktos kanggo simkuring, pikeun sasanggem dina ngabagakeun kulawarga calon pangantn pameget. Rupina teu aya deui kecap nu…

MNA Asalamualaikum wr. wb Para hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok, dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Hadirin anu ku simkuring di pihormat, sakumaha anu…

Assalamualaikum Wr. Wb Wilujeng Enjing Sadayana. Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa kelas IV nu dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa…

PIDATO BAHASA SUNDA TEMA REMAJA DAN BUDAYA Assalamualaikum.wr.wb Wilujeung Enjing sadayana Ibu/bapak, saderek sadaya, sareng rerencangan rumaja nu aya di ieu tempat sareng nu ku simkuring dihormat. Wasta abdi Glory Gelarich ti IX A. Dina waktu ieu simkuring baris medar…

Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun…

Assalamualaikum Wr. Wb. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Dina danget ieu sim kuring bade ngadadarkeun babad singkat Sukamulya. Sateuacana taun 1740, Cipanas mangrupikeun Cantilan ti dayeuh Cigadung. Cipanas anu mangrupukeun Cantilan ti Cigadung ngagaduhan kahayang nyaeta ngatur pamarentahan sorangan. Alesanana…

Contoh Naskah Pidato Biantara Basa Sunda Tema Internet Assalamualaikum.wr.wb Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana.…

Asalamualaikum wr. wbPara hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok, dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan kota Garut. Hadirin anu ku simkuring di pihormat, sakumaha anu uninga ku…

Salam sejahtera Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit.…

Assalamualaikum Wr Wb(ngesian kamerdekaan)Hadirin anu ku simkuring dipihormat.,Kersaning Gusti Nu Maha Suci, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Mugi ieu acara th lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Amin.Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun…

Pidato Bahasa Sunda | Panghulung Kalbu Pidato Bahasa Sunda | Panghulung Kalbu Panghulung Kalbu Panghulung kalbu kajembaran fuji janten panghias ati urang sanggakeun ka dzat anu maha suci. Dzat anu ngan sahiji nyatana Allah rabbul ijati. Fuji anu janten panghias…

Assalamualaikum wr.wb. Alhmadulillahi robbil alamin.washolatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajmain. Amma badu. Para hadirin anu mulia, salaku umat Islam atos sawajarna urang mengenal lebih deket junjungan urang yakni Nabi Besar Muhammad SAW. kabehanana eta semata-mata kango…

Pidato Sunda Maulid Nabi Prinsip Dakwah Rasul Hadirin rahimakumullahDina danget ieu urang parantos dugi deui kana sasih robi`ul awwal sasih anu bersejarah nyatana dibabarkeunana kangjeung nabi anu mulya, anu jadi panutan pikeun sakabeh jalma dina tata peryoga oge dina segi…

Contoh Naskah Pidato (Biantara) Bahasa Sunda   Tema     : Lingkungan Kabersihan Sakola Jejer      : Ngajaga Kabersihan Sakola Pikeun Kanyamanan Diajar Assalamualikum Wr. Wb.                                      Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah SWT kumargi dina ieu…

Miara Lingkungan Assalamualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh ! Salam Sejahtera Mula-mula kuring hayang ngedalkeun hatur nuhun ka ibu guru sarta kabh rncang kuring anu geus mr kasempetan kuring pikeun pidato dina beurang ieu, ngeunaan miara lingkungan. Hadirin anu dipihormat, urang nyaho yn…

Pidato Anda ada bisa Anda lihat pada baris berikutnya!!! ——————————————————————————————————– Terima Kasih Anda sudah mengunjungi kami. Kabarmu.blogspot.com | Kabarmu.blogspot.com | Kabarmu.blogspot.com Anda sekarang sudah bisa mendapatkan lebih dari 100 contoh pidato, target kami sudah bisa melayani Anda dengan 500 contoh…

Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan Assalamualaikum wr wbLangkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.Dina ieu waktos,…

Pidato Sunda Paturay Tineung Biantara Paturay TineungAssalamu’alaikum Wr. Wb Puji Sinareng Sukur Kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah dina denget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upicara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu…

Ngajaga Kaendahan Lembur Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari…

Nami : Yuni Nurul Hikmah Kelas : X9 TUGAS B.SUNDA Tarekah Nyingkahan Narkoba Assalamualaikum Wr.Wb Kanggo sadayana ibu bapa anu ku abdi di pika hormat. Sateuacaana abdi bade ngadugikeun Tarekah Nyingkahan Narkoba abdi manjatkeun puji syukur kanu maha kawasa anu…